گزارشی از آکسیون در اعتراض به پیشنهاد تصویب قانون زن ستیز شریعت در سیستم قضایی بریتانیا.docx

گزارشی از آکسیون

در اعتراض به پیشنهاد تصویب قانون زن ستیز شریعت

در سیستم قضایی بریتانیا

 

روز شنبه ١٠ می، اعضا و فعالین سازمان زنان ٨ مارس (ایران- افغانستان) در لندن در اعتراض به پیشنهاد تصویب قانون زن ستیز شریعت در سیستم قضایی بریتانیا که تحت نام "دستورالعمل در رابطه با تقسیم ارث" معرفی شده است آکسیونی را در میدان ترافالگار این شهر برگزار کردند. در این آکسیون عکس هایی از زنانی که مورد تبعیض و خشونت قرار گرفته بودند همراه با شعارهایی در وسط میدان به نمایش گذاشته شده بودند. برخی از شعارها عبارت بودند از: نه به دو قطب پوسیده امپریالیسم و بنیادگرایی مذهبی، نه به تبعیض جنسیتی، در ایران زنان حق طلاق ندارند، نه به جمهوری اسلامی ایران و غیره. با وجود باد و باران شدیدی که موجب کم شدن تردد در آن محل شده بود ما سعی میکردیم که با همان تعداد افرادی که به سمت ما می آمدند با دادن اعلامیه ارتباط برقرار کرده  و در مورد این موضوع افشاگری کنیم. برای مثال یک زوج انگلیسی از دیدن اعلامیه استقبال کردند و گفتند که ما از این خبر مطلع  و ناراضی هستیم. آنها ادامه دادند که ما خود در شرق لندن زندگی میکنیم و اطرافمان پر از اسلامیون افراطی است  و میدانیم که چنین قانونی فقط میتواند به نفع این افراطیون باشد. ما فکر میکنیم که چنین اقداماتی نشانه ترس انگلیس از اسلامیون افراطی است که در این مملکت زندگی میکنند. در آخر هم زن اضافه کرد که من همیشه نگران مسائل امنیتی کسانی مثل شما هستم که فعالیت مبارزاتی میکنند ولی امیدوارم که شما در امان و موفق باشید. در گوشه‌ای دیگر یک زوج مسلمان ظاهر شدند، مرد به عکس‌ها و شعار‌ها خیره شده بود و زن هم در یک برقع بلند مشکی که فقط چشم‌ها و ابروهایش پیدا بود کنارش ایستاده بود. یکی از رفقا به سمت آنها رفت و دستش را به سمت زن مسلمان دراز کرد تا به او یک اعلامیه بدهد و حرف بزند ولی همسرش بلافاصله گفت که نه ما نیاز نداریم. رفیق ادامه داد که من با این خانم دارم حرف میزنم و نه با شما. مرد گفت خب این خانم زن من است و بلافاصله راهشان را کج کردند و رفتند. پس از دقایقی ٢ پسرجوان که نسبت به موقعیت سیاسی ایران کنجکاو بودند هم شروع  به پرسش درباره اوضاع کنونی ایران با توجه به سر کار آمدن روحانی و مقایسه آن با زمان شاه کردند. در جواب به آنها گفته شد که مسئله ما با تعویض مهره‌های قدرت حل نمیشود بلکه ما با کل این سیستم حاکم مشکل داریم. در زمان شاه هم سیستم به همین منوال بود و تفاوت تنها در شکل حاکمیت بود. بنابراین، از نظر ما این سیستم موجود است که بایستی دگرگون شود. بطور کلی میتوان گفت بیشتر مردمی که از پیشنهاد تصویب قانون زن ستیز شریعت در سیستم قضایی بریتانیا با خبر بودند و با ما هم صحبت شدند از چنین پیشنهادی ناراضی و متاسف بودند. هرچند آنها چنین قانونی را فقط نشانه پسرفت سیستم قضایی بریتانیا میدانستند. در راستای این چنین اظهار نظرهایی ما سعی میکردیم  که به افشاگری چنین اقداماتی بپردازیم. بدین ترتیب ما توضیح دادیم  که این ماهیت سیستم سرمایه داری حاکم است که موجبات حمایت از بنیادگرایان مذهبی و بدنبال آن تشدید فرودستی زنان را برای بقا خود فراهم میکند و این چیزی است که برای گردش سرمایه و خدمت به منافع آن الزامی است. بنابراین این دو سر پوسیده که یک سر آن بنیاد گرایان مذهبی و سر دیگر آن امپریالیست ها هستند در راستای تثبیت قدرت هر جا که ضروری باشد به شدت یکدیگر را تقویت می کنند.

 

 

سازمان زنان ٨ مارس (ایران-افغانستان)- انگلستان

14 می 2014