گزارش اول ماه می از بریستول / رز بدرخانی

گزارش اول ماه می از بریستول / رز بدرخانی

 

يكشنبه اول ماه می، شهر سبز بريستول شاهد سيل عظيم  از مردمان خونگرمی بود كه به مناسبت روز جهانی كارگر workers day قدم در خيابان ها گذاشته، با روی گشاده و خنده بر لب عرض خيابان های اين شهر را می پيمودند و با پلاكاردهای رنگين خود حمايت از زحمتكش ترين قشر جامعه را نشان ميدادند و این چنین صدای  قشر كارگران را به گوش همگان می رساندند. شعار كارگران تنها نيستيد در طول راهپیمایی تكرار ميشد. 

هدف اصلی اين راهپيمايی ها در روز اول می يادبود كارگران زحمتكشی است كه هيچ نام ونشانی از آنان مطرح نيست، در حالی كه تحمل چرخهای نظام سرمايه داری بر دوش اينان می باشد. 

فعالین سازمان هشت مارس هم به حمايت از كارگران سختكوش خصوصاً زنان كه قسمت عمده ای از گروه كارگران كم مزد را شامل می شوند، در اين راهپيمايی حضور به عمل آوردند و با پخش اعلاميه سازمان تلاش در افشاء سازی نظام سرمايه داری و نظام های زن ستيز نمودند. 

اميد باشد كه در آينده ای نه چندان دور شاهد مبارزات توده های عظيم زنان باشيم كه برای حقوق از دست رفته خود پا پیش بگذارند و تا إجرائ كامل حقوق برابر شهروندی خود دست از مبارزه و تلاش برندارند. 

 

رز بدرخانی از فعالین سازمان زنان هشت مارس انگلستان - بریستول

 

4 مه 2016