گزارش روز جهانی کارگر- لندن

گزارش روز جهانی کارگر- لندن

1 می 2019

روز چهارشنبه اول ماه می همانند هر سال راه پیمایی در بزرگداشت روز جهانی کارگر در شهر لندن برگزار شد. احزاب، اتحادیه ها و اصناف کارگری، سازمان ها و احزاب چپ، سوسیالیستی و کمونیستی کشورهای مختلف از جمله ایران، گروه های مردمی و تشکلات مختلف از جمله زنان (سازمان زنان 8 مارس)، مهاجران (مبارزه برای جهانی بدون مرز)، ضد نژادپرستی و مهاجر ستیزی، ضد ریاضت کشی و قطع کمک های دولتی به نیازمندان، و .... در این راه پیمایی شرکت داشتند.

نکته جالب توجه این بود که مردم نیز بیش از قبل این روز را فرصتی برای ابراز نارضایتی و نگرانی خود از وضع موجود می دیدند. برخی از مردم پلاکاردها و بنر در بیان برابری زن و مرد و اینکه زنان نیمی از نوع بشر هستند در دست داشتند، برخی در حمایت از مهاجران و مخالفت با نژادپرستی و اسلاموفوبیا و ...، و برخی در حمایت از محیط زیست و خطر نابودی آن. این در واقع نشان دهنده زنجیر به هم پیوسته مبارزات مردم در برابر یک سیستم است که بحران از هر روزنه آن بیرون زده است.

ما فعالین و هواداران سازمان زنان 8 مارس نیز با بنر و پخش اعلامیه در این روز شرکت داشتیم. علاوه بر آن خواننده فارسی زبان کیمیا قربانی نیز در این روز در کنار ما بود و در میان راه دو ترانه بلاچائو و نان کار آزادی را در میان صف راه پیمایی به زیبایی خواند.

ما هم چنین در کنار دیگر احزاب چپ و تشکلات دمکراتیک ایرانی شرکت کننده در این تظاهرات به دادن شعار در حمایت از زندانیان سیاسی، کارگران و معلمان زندانی، زنان و ... و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی پرداختیم. پلاکاردهایی حاوی عکس فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نیز در این میان به چشم می خورد.

فعالین سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

03/05/2019