گزارش از تظاهرات در لندن در حمایت از مبارزات مردم ایران

گزارش از تظاهرات در لندن در حمایت از مبارزات مردم ایران

یک شنبه یکم دسامبر

در یک اقدام مشترک، همراه با فعالین سازمان مبارزه با جهانی بدون مرز و دیگر افراد، سازمان ها و احزاب چپ و رادیکال در لندن به مقابل سفارت رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی رفتیم. ظهر خلوتی به نظر می آمد و چند نفر پلیس هم آن جا ایستاده بودند. پلاکاردها و پرچم هایمان را آویزان کردیم و هم صدا شروع به شعار دادن کردیم : مرگ بر جمهوری اسلامی! زندانی سیاسی، کارگر زندانی، به همت توده ها آزاد باید گردد! زنده باد انقلاب! دانشجو، معلم، کارگر اتحاد اتحاد! مرگ بر رژیم شکنجه و اعدام! مرگ بر رژیم زن ستیز! جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد! جمهوری اسلامی، رژیم ارتجاعی، مرگت فرا رسیده! و بسیاری دیگر... .

بنر مرگ بر جمهوری اسلامی را با خود داشتیم و پلاکاردهایمان به طور عمده شامل نه به حجاب اجباری، نه به رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و نه به امپریالیست های مردسالار، زنان تکلیف جمهوری اسلامی را در خیابان تعیین می کنند، ماشین سرکوب و کشتار رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی را در هم شکنیم، آزادی بدون قید و شرط دستگیر شدگان اخیر و... بودند.

پس از مدت بسیار کوتاهی جمعیت بسیار زیاد شد. تعداد زیادی از جوانان، به ویژه جوانان کرد، به تظاهرات پیوستند و با قدرت شعار می دادند. شور مبارزه و خشم و نفرت شان از رژیم و جنایت هایش را به روشنی می توان در همه و به ویژه این جوانان دید. عده زیادی هم به آن طرف خیابان که نزدیک به سفارت بود رفته و در کنار دیوار سفارت ایستاده بودند که عکس یا فیلم می گرفتند و همراهی می کردند. در میان جمعیتی که شعار می دادیم برخی جوانان کمی آن طرف تر مشغول سوزاندن عکس خامنه ای بودند و با نفرت لگد می کردند. برخی داشتند حصارهای مقابل مان را به شدت تکان می دادند و آماده هجوم به سمت خیابان بودند. پلیس متوجه شدت این خشم و نفرت و هجوم افراد و پراکنده شدن به سمت دیوار سفارت در آن سوی دیگر شده بود و هراسان به سمت ما آمدند. برخی از دیوار بالا رفته و وارد محوطه سفارت شده بودند. پلیس مجبور به فراخوان برای پیوستن نیروی بیشتر پلیس شد که جمعیت خشمگین را کنترل کند. در نهایت توانستند مانع از شلوغ شدن بیشتر شوند. اما شعارها هم جنان با قدرت ادامه داشت. برخی نیز شروع به دادن شعارهایی چون : نه شاه می خوایم نه ملا، حکومت شورا ... در برابر تبلیغات تهوع آور سلطنت طلبی و شاه و ارتجاع گذشته بودند.

جو در مجموع بسیار پرشور و پر از خشم مبارزاتی بود. به همین دلیل بیانیه ما به سرعت در بین تظاهرات کنند گان خصوصا جوانان که مشتاق دریافت آن بودند، پخش شد و برخی از پلاکاردهای مان نیز دست به دست در بین جوانان می چرخید.

سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

2019/12/02