گزارش تصویری از آکسیون در دفاع از مبارزات ضد رژیم جمهوری اسلامی در لندن

گزارش تصویری از آکسیون در دفاع از مبارزات ضد رژیم جمهوری اسلامی در لندن

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان

19 ژانویه 2020