از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش به عراق، در اعتراض به این جنگ میلیونها نفر در سراسر جهان به خیابانها آمدند

از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش به عراق، در اعتراض به این جنگ میلیونها نفر در سراسر جهان به خیابانها آمدند. سازمان زنان هشت مارس (ایرانی، افغانستانی) علاوه بر شرکت فعال در این اعتراضات، مبادرت به پخش اخبار این مبارزات از طریق بولتن های خبری نمود. در اینجا بخش هایی از این دوبولتن را درج می کنیم.

هر جا که هستيد به مبارزات ضد جنگ بپيونديد!

پاریس

نزديك به صد هزار نفر از مردم پاريس در ميدان كنكورد، مقابل سفارت آمريكا گرد آمدند. به علت ازدحام جمعيت در تمامي خيابانهاي اطراف اين ميدان تظاهرات ادامه داشت. از ساعت شش بعد ازظهر تا پاسي از شب مارش قدرتمند تظاهركنندگان خيابانهای پاريس را به لرزه درآورد. فضاي پاريس با شعارهائي چون «جنگ امپرياليستي را متوقف كنيد» «بوش شارون جنايتكار بايد محاكمه شوند» آكنده شده بود. آغاز گران اين تظاهرات هزاران دانش آموز پاريسي بودند كه از صبح مدارس را تعطيل كردند و روانه خيابانها شدند. برجسته ترين شعار تظاهرات شعار «يك دو سه چهار، ما جنگ كثيف شما را نمي خواهيم بود». شعاري كه توسط جنبش «به نام ما نه» در آمريكا فراگير شده است.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی) - واحد فرانسه

23مارس2003