کزارش هشت مارس از برگزاری کریستی وال در شهربرمن (المان)

گزارش فعالين سازمان زنان هشت مارس از فستيوال جوانان مسيحی در شهربرمن – آلمان

 فستيوال جوانان مسيحی به نام کريستی وال، از تاريخ 30 آوريل تا 4 مه در شهر برمن (آلمان) برگزار شد. مخارج اين فستيوال متکی به حمايت مالی دولت آلمان و کليساها بود. هر چند نام "فستيوال" را به اين برنامه چند روزه مذهبی داده اند اما در حقيقت کنگره جوانان پروتستان بود. در اين کنگره اصول اخلاق و ارزشهای مسيحيت بعنوان وسيله ای برای "نجات بشر" در دنيای کنوني، تبليغ شد.

کريستی وال آماج خود را ضديت با حق سقط جنين گذاشت  و آن را يکی از مشکلات بزرگ و بدبختی بشريت در دوره کنونی اعلام کرد. کريستی وال در اين چند روز تلاش کرد که با تبليغ عليه سقط جنين و از طريق اشاعه مذهب به مخالفت آشکار با آن بپردازد. زنان طی سالها مبارزه موفق به کسب حق کنترل بدن خود در عرصه قانون شده اند. کريستی وال برای بازپس گيری اين حق فعاليت کرد.

کريستی وال آماج خود را حمله به همجنس گرائی قرار داد. طی سالها مبارزه در بستر پيشرفت جامعه بشری در زمينه علمي، اجتماعي، فلسفی بسياری از ارزشها و اخلاق عهد کهن اعتبار و مشروعيت خود را از دست دادند. جامعه غربی به درک پيشرفته تری از مسئله جنسيت رسيده بطوريکه حق همجنس گرايی در بسياری از کشورهای غربی وارد قانون شده است، کريستی وال در پی واژگون کردن اين حق است. آنان می خواهند از اخلاق و ارزشهای سنتی و مذهبی اعاده حيثيت کرده و پای مذهب و کليسا را به حيطه زندگی خصوصی مردم باز کنند.

روز چهارشنبه  ٣0 آوريل اولين روز افتتاحيه کريستيوال در شهر برمن بود.  شهر در جنب وجوش عجيبی بود. جوانان دسته دسته ازايستگاه مرکزی راه آهن شهر برمن به طرف محلی که برای انها تدارک ديده شده بود، دررفت و آمد بودند. فعالين اين کارناوال با کارتهايی  بروی سينه که روی ان نوشته شده بود کريستی وال در ايستگاه راه آهن امستقر شده بودند تا مردم را دعوت به شرکت در اين کارناوال مذهبی کنند. وردوی مرکزی راه آهن مرکزی ميزهايی مملو از نوشيدنی و کيک های خانگی و خوراکيهای مختلف برای پذيرايی از مسافران تازه وارد برای اين کارناوال و هم چنين تبليغ و جذب مردم از طريق تعارف به نوشيدنی و کيک بود. در گوشه ديگری از محوطه راه آهن سن بزرگی را برای اجرای کنسرت بر پا کرده بودند.

اما همزمان در مقابل درب ورودی راه آهن جمعيت معترض به اين کارناوال مذهبی تجمع کرده بودند. بسياری از آنان پلاکاردهايی با شعارهايی در مخالفت با مواضع کريستيوال درمورد سقط جنين و همجنسگرايی در دست داشتند. در عين حال در نقاط ديگر شهر نيز برنامه های اعتراضی مختلفی سازمان داده شده بود، از جمله به دعوت زنان همجنسگرا نيزدر همان روزتظاهراتی برگزارشد. مردم مترقی ازگروههای سنی متفاوت از نقاط مختلف شهر به تظاهرات پيوستند. تظاهرات ساعت 8 شب همراه با موزيک که از بلندگوهای بزرگ پخش ميشد، آغاز شد. در اين تظاهرات حدود 1000  نفر شرکت داشتند.در حين عبور از محل  کنسرت اين کارناوال مذهبي، عده ای از تظاهرکنندگان سعی کردند وارد محوطه کنسرت شوند که با دخالت پليس و يک درگيری کوتاه خاتمه يافت. تظاهرات تا ده شب ادامه داشت .

ما فعالين سازمان زنان هشت مارس نيز تلاش کرديم از همان روز نخست در راه آهن و ساير نقاطی که مبارزه عليه کريستی وال برگزار ميشد شرکت کنيم و با مردم صحبت کرده و اعلاميه ای را که در اين رابطه آماده کرده بوديم را در بين مردم بخصوص جوانان پخش کنيم. برخورد ها متفاوت بود، برخی از آن استقبال می کردند و برخی هم از گرفتن اعلاميه خودداری می کردند.

روز 3 می  تجمعی در مرکز شهر به دعوت گروههای مختلف چپ و مترقی و همجنسگرايان برگزار شد. اعلاميه ما طبق ﻗرار ﻗبلی از تريبون اصلی خوانده شد و هم زمان تعداد زيادی اعلاميه در بين مردم  پخش شد(اعلاميه زنان هشت مارس در مورد اين کارناوال به سه زبان فارسي، انگليسی و آلمانی در سايت هشت مارس در دسترس است). دراين ميتينگ اعلام شد که 20 نفر از زنانی که در مخالفت با سمينار ضديت با سقط جنين جانب کريستيوال سعی داشتند وارد اين سمينار شوند، دستگير شدند و از همه شرکت کنندگان خواسته شد که برای آزادی اين زنان دخالت کنند.

ما طی چند روز مراسم اين کارناوال مذهبی و کليه فعاليت های اعتراضی عليه آن با تماس هائی که با مردم و بويژه جوانان برقرار کرديم متوجه شديم که بسياری از مردم شهر برمن از برگزاری کارناوال کريستی وال  راضی نبودند و در برنامه های آن شرکت نکردند.

حضور ما زنان ايرانی و افغانستانی که زير بار قوانين و سنت و عرف مذهبی قرار داريم و مدت چندين دهه است که برای دسترسی به برابری و آزادی عليه نقش مذهب در زندگی مان مبارزه می کنيم، فرصت بسيار خوبی بود که بتوانيم تجارب زنده خود را به آنها منتقل کنيم. به آنان بگوئيم که مذهب از هر نوعش جز توجيه و تقويت مردسالاري، فقر، سرکوب، مردسالاری و ... چيزی ندارد. به آنان بگوئيم که دنيای امروز بيش از هر زمان ديگر به افکاری نياز دارد که پايه آن علمي، مترقی و برابری طلب باشد. دنيائی که در آن هيچ کس مورد ستم و استثمار قرار نگيرد.

فعالين سازمان زنان هشت مارس ( ايران- افغانستان)

 می 2008