گزارش تظاهرات ايستاده در بزرگداشت سالگرد کشتار 67

امسال واحد کلن و دوسلدرف هشت مارس تصميم گرفتند سالگرد کشتار 67 را متحدا برگزار کنند. روز شنبه 24 سپتامبر ساعت سه بعد از ظهر در مرکز شهر کلن ميز مربوط به يادبود کشتار سال 67 را گذاشتيم و اعلاميه های هشت مارس به آلمانی و فارسی را هم تکثير کرده و در ميان مردم پخش کرديم. رهگذران با علاقه بسيار به ميز ما نزديک شده و با ما به بحث و گفت و گو می پرداختند. استقبال خارجيها خيلی بيشتر از ايرانيها بود. يک زن المانی بسيار تحت تاثير قرار گرفت و داوطلب برای کمک به هشت مارس شد. او به ما پيوست و در پشت ميز از حقوق زنان در ايران و افغانستان دفاع ميکرد. زن جوانی از ترکيه هم بعد از شنيدن اهداف سازمان گفت ميخواهد با زنان هشت مارس فعال باشد. دو مرد آلمانی تقاضا کردند که با بنر هشت مارس عکس بگيرند و از حرکت ما در اين زمينه پشتيبانی کردند .

در مجموع تاثير بسيار خوبی در افکار عمومی گذاشته شد و بسياری از زنان و مردان از مليتهای مختلف با مسايل زنان ايران و افغانستان آشنا شدند و همينطور از ماهيت جمهوری اسلامی ايران اگاه گشتند.

به اميد پيروزی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی ايران

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی) - کلن و دوسلدورف

25 دسامبر 2005