چند گزارش از مراسم چهاردهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در مناطق مختلف جهان

گزارشی از مراسم چهاردهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در کلن

مراسم كلن با خوش آمدگويى به حضار آغاز شد. سپس تحليل مختصرى از علل كشتار زندانيان سياسى و سياستى كه جمهورى اسلامى در مقطع سال 67 در پيش گرفت، ارائه شد. بعد از آن نوبت به گزارشى از وضعيت چند زن زندانى سياسى در تركيه  رسيد. اين گزارش را نماينده كميته «مي خواهم گذشته ام را باز پس گيرم» ارائه كرد. او به مبارزات زندانيان سياسى در تركيه در مقابله با طرح سلولهاى F  و سركوب اين مبارزات توسط رژيم تركيه پرداخت. طي آن مبارزات و اعتصاب غذاى زندانيان سياسى دهها تن جان باختند. نيروهاى ضد شورش تركيه با آتش زدن زندانها و سوزندان زندانيان بسيارى را كشتند و برخى را براى هميشه معلول كردند. هم اكنون سه زن كه با وجود سوختگى شديد زنده مانده اند در انتظار كمك درمانى بسر مى برند. يكى از آنان هنوز زندانى ست. كميته مزبور براى جمع آورى كمك مالى به اين زنان و افشاى رژيم فاشيستى تركيه و نقض حقوق بشر در زندان هاى آن كشور، كارزار مالى سياسى براه انداخته است.

مراسم با اجراى موسيقى و سرودها و ترانه هاى انقلابى ادامه يافت. شركت كنندگان در جلسه به ياد همه جان باختگان، سرودهايى زندانيان در سياهچال هاى رژيم و قبل از اعدام زمزمه مى كردند را با هم خواندند.

نكته مراسم كلن اين بود كه توسط زنان نسل جوان برگزار شد. آنها با عهده گرفتن اين مسئوليت، پيوند نسل جوان مبارز با نسل انقلابى گذشته را نويد دادند.

سازمان زنان هشت مارس ( ایرانی- افغانستانی)- کلن

كلن _ آلمان 19 سپتامبر 2002