گزارشی کوتاه از برگزاری روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان – فرانکفورت

گزارشی کوتاه از برگزاری روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان – فرانکفورت

نه به مالکیت بر بدن زن!

روز چهارشنبه تاریخ بیست و پنج ماه نوامبر که روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان در سراسر دنیا شناخته شده است، در شهر فرانکفورت آلمان به ابتکار زنان فعال این شهر در کنار رود ماین صف وسیع و طولانی از زنان تشکیل شد. زنان از نهادها و سازمان های مختلف زنان و هم چنین سایر افراد حضور پررنگی داشتند. برای این که فاصله دو متری را به دلیل شرایط ویروس کرونا در نظر بگیرند زنان (رفرات زنان) ماسک هایی برای حفاظت از ویروس و بندهای دو متری تهیه کرده بودند که هر زن سر یکی از بندها را بدست می گرفت و دیگری را شریک میساخت و اینگونه فاصله ها مراعات شود. مسئول سازمان کوراژ در ایالت، هِسن برنامه با سخنرانی در رابطه با بیشتر شدن خشونت در سراسر جهان شروع کرد و بعدا سازمان ها و گروپ های مختلف زنان سخنرانی کردند. صف زنان خیلی طولانی بود و همه در هوای سرد چنان در همکاری و هم فکری شور و شعفی بر سر داشتند و چنان مشترک کار را سمت و سو میدادند که به یاد کارزار زنان که برضد (قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی علیه زنان در ایران در سال2006) افتادم. در روز بیست و پنجم هم شور و شعف در جمع بود. همه گروپ های سیاسی و افراد که صحبت کردند در حرفشان این مطلب تجلی داشت که خشونت در جهان بر زنان شدت بیشتری یافته است.  

دراعلامیه مرکزی سازمان ما هم که بر روی جهانی شدن خشونت بر زنان تمرکز داشت و از خشونت کرونا و بحران ناشی از آن و این که تضادهای ناشی از آن در کل، جوامع ای طبقاتی را درعرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدیولوژیک رسوا و نمایان ساخت را بیان داشت. بخشی از این اعلامیه توسط زن جوان ایرانی از طریق میکروفون این تظاهرات قرائت شد. اما از آن جا که از ما خواست که عکس و فیلم اش پخش نشود، به خواست ایشان گردن می گذاریم.

یک هواپیمائی مثل سامان بازی اطفال در فضا بخاطر عکس برداری مصروف پرش بود و زمان که نزدیک تر میشد همه با صدای بلند و با فریاد ازش پذیرایی میکردند. هوا خیلی سرد بود با آن هم زنان با مسئولیت در کنار هم گرد آمده بودند تا صدای رسای خود را در مقابل خشونت بر زنان با هم هر چه رساتر فریاد زنند. 

28 نوامبر 2020

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)- فرانکفورت