گزارش برگزاری هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی لاهه، هلند

گزارش برگزاری هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی لاهه-  هلند

روز جمعه 23 سپتامبر 2005 آکسيونی در گراميداشت هفدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در مقابل مجلس هلند در شهر لاهه برگزار شد.

فعالين سازمان زنان هشت مارس که اين آکسيون را سازمان داده بودند از ساعت دو بعد از ظهر در مقابل مجلس گرد آمدند. تصاويری که از قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم جمهوری اسلامی به نمايش گذاشته شد، توجه شمار زيادی از رهگذران و شهروندان مقيم شهر لاهه را جلب کرد.

دراين آکسيون فعالين هشت مارس به پخش اعلاميه سازمان در مورد قتل عام زندانيان سياسی و فراخوان کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی پرداخته و پيرامون اين موضوعات با مردم به بحث و تبادل نظر پرداختند. بسياری از رهگذران از جنايات جمهوری اسلامی بی خبر بوده و با اشتياق جويای اطلاعات بيشتر بودند. مردم پس از پی بردن به عمق اين جنايات، با قربانيان اين فجايع ابراز همدردی کردند و سياست های دول اروپايی و سکوت آنها در قبال اين جنايات را محکوم کردند.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی  -افغانستانی)- هلند