گزارش برگزاری هفدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

گزارش تظاهرات 24 سپتامبر لاهه- هلند

روز شنبه 24 سپتامبر در شهر لاهه، مقايل پارلمان گردهمايی برگزار شد.در اين آکسيون سراسری که به دعوت شمار زيادی از احزاب و سازمان های مخالف  دولت کنونی هلند برگزار شده بود،  چندين هزار نفر شرکت کرده بودند. حاضران به محا صره نمادين ساختمان های کابينه پرداخته و خواستار استعفا بی قيد و شرط دولت شدند.

نکته جالب توجه در برگزاری اين آکسيون، حمايت تعدادی از سازمانهای سياسی غير هلندی از جمله سازمان ما از اين آکسيون بود.

ضمنا، تعداد زيادی از پناه جويان بدون اجازه اقامت نيز در تظاهرات شرکت کردند.  تنی چند از سخنرانان،  افشا گری هايی پيرامون سياست های تبعيض آميز دولت هلند و برخورد غبر انسانی آن با پناهجويان علی الخصوص پناه جويان زن ايراد کرده و اين سياست غير انساني، توسط  سخنرانان و حاضران  به شدت محکوم گرديد.

سازمان زنان 8 مارس (ايرانی- افغانستانی)- هلند

سپتامبر2005