گزارشی از مجموعه فعاليت های سازمان زنان هشت مارس

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

هلند - دن هاخ

در روز 17 جون مصادف با 27 خرداد در اعتراض به مضحکه انتخابات رياست جمهوری در ايران فعالين هشت مارس واحد هلند اکسيونی با شعار «انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است»، در مرکز شهر لاهه در مقابل پارلمان هلند برگزار کردند.

در اين آکسيون عکس ها و شعارهايی که چهره زن سيتز و قوانين قرون وسطائی حاکم جمهوری اسلامی در ايران را افشاء می کرد به نمايش گذاشته شد. همچنين در اين آکسيون فراخوان کارزار مبارزه برا ی لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان به چند زبان در بين شرکت کنندگان و مردم پخش گرديد. فعالين هشت مارس با مردم در مورد وضعيت انتخابات در داخل ايران و مشکلات زنان و همچنين ضرورت برگزاری اين کارزار و اهميت حمايت مردم جهان از آن صحبت کردند.

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی

رهائی زنان به دست خود زنان است

با اتحاد صفوف مبارزه عليه اين قوانين زن سيتز را گسترده تر کنيم.

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) - هلند

 

16 جون 2005