تظاهرات ۲۰٫۰۰۰ نفری ضد جنگ در آ مستردام

تظاهرات ۲۰٫۰۰۰ نفری ضد جنگ در آ مستردام

فعالین سازمان زنان هشت مارس هلند در تظاهراتی که از طرف گروههای مختلف هلندی و غیر هلندی که عليه جنگ موضع گيری داشتند شرکت کردند.

تظاهرات از ساعت يک بعدازظهر آغاز و تا ساعت پنج بعدازظهرادامه داشت. درپايان تعدادی از جمعيت به سمت سفارت آمريکا راهپيماهی کردند که منجر به درگيری با پليس شد. به گفته پليس دراين درگيری ٣٩ نفردستگير شدند.

طی تظاهرات افرادی از گروههای مختلف به سخنرانی پرداختند. درتمام طول راهپيمائی ترانه های ضد جنگ و ضد بوش خوانده می شد.

صدها اعلاميه ضد جنگ سازمان زنان هشت مارس در بين مردم به زبان انگليسی پخش شد.

در اين تظاهرات مردم حمايت دولت هلند به آمريکا را محکوم کردند وخواهان لغو آن شدند.

يکی از مسئولين واحد هلند، سازمان زنان هشت مارس عليرغم نبودن در ليست سخنرانان موفق شد از تريبون تظاهرات به سخنرانی به زبان هلندی بپردازد. وی بعد از معرفی ازطرف مجری برنامه به عنوان يکی ازفعالين سازمان زنان هشت مارس به سخنرانی خود پرداخت.اين سخنرانی بارها توسط مردم با کف زدن و سوت زدن و يا با دادن شعارتأکيد و تأﺌيد ميشد. سخنرانی وی به عنوان چرا جنگ به طور خلاصه چنين بود:

چرا جنگ ؟

-امروز حرف ما در باره بمب خطرناکی به نام موآ ب به وزن ٥/۱۰ تنی است که قرار است برسر مردم عراق فرود آيد. بمبی که باعث کشتار جمعی مردم بيگناه می شود.

- امروز حرف ما بر سر هزارن بمبی است که برسرمردم عراق فرو می ريزد وهزاران کشته و زخمی به جا می گذارد.

- اگر به تاريخ نگاه کنيم ميتوانيم دست آمريکا را بطور مستقيم و غير مستقيم درجنگ وجنگ افروزی در جهان به وضوح ببينم برای مثا ل در ويتنام، شيلي، يوگسلاوي، پاناما، نيکارگوآ، عراق، افغانستان، و بار ديگردرعراق.

- اگر به حرفهای بوش خوب توجه کنيم آنرا همانند حرفهای هيتلردر ۱٩٣۸ می يابيم.

- حالاشما خودتان قضاوت کنيد. در آن زمان نيز اسپانيا و ايتاليا به هيتلر پيوسته بودند همانند امروز که به بوش پيوسته اند. آمريکا، انگليس، استرا ليا و ژاپن ميروند که بار ديگر نام خود رابه ننگ درتاريخ ثبت کنند

- بوش در تلويزيون اعلام ميکند که می خواهم برای مردم عراق صلح برقرار می کنم حالا خودتان بگوييد، صلح همراه با بمب، آيا با اين روش ميتوان به آزادی و صلح رسيد.

- اين جنگ با عراق پايان نمی پذ يرد و به کشورها ی ديگرهم کشيده خواهد شد.

- ماهم می گوييم يانکی برو خانه ات اين شعار يادآور جنگ بر حق مردم ويتنام عليه آمريکا بود.

- بايد سفارت خانه های آمريکا بعنوان سمبل تجاوز، جنايت و قدرت جنگ طلب در سراسر جهان بسته شود.

در پايان ما می خواهيم که هر چه زودتر جنگ پايان يابد و همگی با فرياد بلند شعار جنگ را متوقف کنيد را می دهيم.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی) – واحد هلند

24 مارس 2003