گزارش تظاهرات علیه اخراج پناهجویان در هلند

گزارش تظاهرات علیه اخراج پناهجویان در هلند

روز ١٠ آپریل ٢٠٠۴ درمیدان دام آمستردام هلند تظاهراتی با حضور بیش ٢۵٠٠٠ نفر انجام شد. در این تظاهرات بیش از ٣۵٠ گروه و سازمانهاي ایراني و هلندي شركت داشتند.

این تظاهرات مورد استقبال بسیاری از پناهجویان و مردم هلند قرار گرفت. در این تظاهرات تعدادی از فعالین سازمان زنان هشت مارس به عنوان اعتراض به سیاستهای ضد پناهندگی دولت هلند و حمایت از پناهجویان بخصوص زنان و کودکان شرکت کردند.

شعارهای این تظاهرات علیه کابینه دولت هلند و قوانین پناهندگی و به حمایت از پناجویان بود. بر اساس قوانین جدید پناهندگی تصویب شده در هلند نزدیک به ٢۶٠٠٠ نفر پناهندجو به کشورهایشان بازگشت داده می شوند، که بسیاری ازا ین پناجویان اخراجی از کشورهای ایران ، عراق و افغانستان می باشند.

تصویب این قوانین به دلایل واهی از جمله امن بودن این کشورها برای پناهجویان گریخته از آن میباشد که در بین این پناهندگان کسانی وجود دارند که بیش از ١٠ سال است که از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده اند.

تعداد زیادی از این پناهجویان اخراجی زنان و کودکان می باشند که در کشور خود هیچگونه امنیت جانی و حداقل  معیشت زندگی را ندارند.

سازمان زنان هشت مارس) ایرانی- افغانستانی- (هلند