گزارش شرکت در راهپیمایی حمایت ازمبارزات مردم کوبانی،

در شهر دنهاخ- هلند

شنبه 1 نوامبر 2014 روز همبستگی جهانی با مبارزات مردم کوبانی و اعتراض به جنایات دولت اسلامی (داعش) در شهر دنهاخ هلند جعمیت عظیمی از نیرویهای سیاسی- تشکلات دمکراتیک همراه با مردم متعرض در میدان مالیفلد از ساعت 1:30 بعدازظهر گردد هم آمدند. جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس و جمعی از فعالان زن در این اکسیون حمایتی شرکت داشتیم.

عکس از یکی از رسانه های هلندی

 برنامه با پخش موزیک انقلابی کردی آغاز شد و همچنان به تعداد شرکت کنندگان افزوده می شد. از ساعت 2 بعدازظهر گروهها و تشکلات گوناگون و سایر شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم و پلاکارت هایشان به سمت مرکز شهر راهپیمایی کردند. در مسیر هر گروهی و تشکلی اعلامیه های خود را در بین شرکت کنندگان و عابرین پخش می کردند؛ ما هم اعلامیه مرکزی تشکل زنان هشت مارس؛ (زنان کوبانی در صف مقدم میدان نبرد علیه تجاوز و برده گی جنسی !) در دفاع از مردم کوبانی و بخصوص زنان کرد مبارز را به زبان فارسی و انگلیسی در بین شرکت کنندگان پخش کردیم و بنر ما  که بر روی آن نوشته شده بود نه به جمهوری اسلامی نه به امپریالیستها.

جمعیت در قسمت های گوناگون صف راهپیمایی شعارهایی در حمایت از مبارزات مردم کوبانی به زبانهای هلندی و کردی سر می دادند. اکثر شعارها در حمایت از مبارزات مردم کوبانی بود. فعالین تشکل زنان هشت مارس به همراه دیگر نیروهای سیاسی ایرانی؛ شعار بر علیه رژیم ایران- داعش و رژیم ترکیه: (رژیم جمهوری اسلامی- داعش و رژیم ترکیه هر سه تروریست و قاتل هستند)؛ مبارزات مردم کوبانی و مبارزات ما یک همبستگی بین المللی است. زنده باد مبارزات مردم کوبانی؛ زنده باد سوسیالیسم را سر می دادیم.

جمعیت بعد از یک مسیر نسبتا طولانی به محل اولیه تجمع بازگشتند و جمعی از شرکت کنندگان به رقص گروهی کردی پرداختند؛ سپس از طرف چند تشکل کرد و حزب سبز هلند سخنرانیهایی قرائت شد. سخنرانان به وضعیت و شرایط مردم کوبانی پرداختند و جنایات نیروهای ارتجاعی اسلامی داعش را محکوم کردند. اما چند زن کرد که یکی از آنها نسبتا مسن سال هم بود به صحبت های نماینده حزب سبز هلند انتقاد داشت و می گفت که اینها هم خواهان مذاکره با نیروهای داعشی هستند و حرفهای او را رد می کردند و گفت که  شما نباید صحبتهای اینها را باور کنید و از وضعیت  نابسامان مردم در کوبانی حرف می زد.

اما یکی از موضوعات مهم در این آکسیونهای اعتراضی نادیده گرفتن نقش دولتهای اروپایی و امپریالیستی در رشد و تقویت نیروهای بنیادگرای مذهبی در خاورمیانه و اشک تمساح ریختن آنها برای مردم منطقه و کوبانی و از طرف دیگر استمداد از این دولت ها به منظور حمایت و کمک تسلیحاتی به نیروهای کرد در کوبانی است. در حالی که آنها هر دخالت و دفاعی که  در هر جای دنیا بکنند به منظور حفظ موقعیت استراتژی و منافع سیاسی - اقتصادی خودشان است.

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران - افغانستان) – هلند

6 نوامبر 2014