گزارش آکسیون اعتراض به سفر ظریف به هلند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم زن‌ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی در دور جدید سفر اروپایی اش با مارک روته نخست وزیر و هنک کامپ وزیر امور اقتصادی هلند در محل وزارت اقتصادی این کشور در شهر لاهه دیدار داشت. هلند جز سومین شریک تجاری ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا می باشد.

این دیدار در راستای گسترش مناسبات و روابط دوجانبه ی سیاسی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی با دولت سرمایه داری هلند است و ربطی به منافع واقعی مردم ایران ندارد. این روابط مشروعیت بخشیدن به تشدید فرودستی زنان، استثمار بیشتر کارگران و زحمتکشان، زندان، شکنجه، کشتن فعالین سیاسی و سرکوب جنبشهای اجتماعی در ایران است.

در اعتراض به این دیدار، جمعی از نیروهای کمونیست و چپ؛ آزادیخواه و مترقی که مخالف تمام سیاستهای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و حامیان اروپایی اش از جمله دولت هلند هستند در هوای سرد و بارانی از ساعت 11 تا 2 بعداظهر در مقابل پارلمان هلند دست به یک آکسیون اعتراضی زدند. 

جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در این آکسیون اعتراضی شرکت داشتند. دو بنر که بر روی آنها  شعار« نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیستها؛ جهانی دیگر ممکن است»  و بنر دیگری که اکثریت « خواسته ها و مطالبات زنان؛ همچنین قوانین ضد زن رژیم جمهوری اسلامی» نوشته شده بود را به نمایش گذاشتند. همچنین اعلامیه افشاگرانه ای در مورد این دیدار و وضعیت شرایط زنان و مردم ایران به زبان فارسی و هلندی تهیه شده بود که متاسفانه اعلامیه ی فارسی به دلیل خیس شدن قابل پخش نبود ولی بعد از قطع شدن باران اعلامیه به زبان هلندی در بین عابرین پخش گردید. تمامی برگزارکنندگان این آکسیون با پرچم ها، پلاکتها و عکس هایی که نشان از سرکوب و جنایاتی که در ایران اتفاق می افتد و همچنین با دادن شعار و خواندن پیامهایی به زبان هلندی و فارسی به افشاگری از سیاست های رژیم جمهوری اسلامی و دولت هلند پرداختند.

نمایش شلاق بر بدن کارگران، زنان و دانشجویان، نمایش سمبلیکی بود که تنها گوشه ای از سرکوب روزانه رژیم بر بدن زنان؛ کارگران و هر فرد معترضی اعمال می شود را به نمایش می گذاشت. این نمایش چندین بار در زمانهای مختلف به اجرا گذاشته شد که مورد استقبال حاضرین و بسیاری از عابرین قرار گرفت. نکته قابل توجه در این نمایش این بود که مردم نباید تماشاچی جنایات رژیم باشند و باید با دخالتگری خود؛ مانع از سرکوب گردند. به همین منظور برخی از میان جمعیت تماشاچی سمبلیک به سرکوبگرها حمله کردند و مانع از شلاق زدن به کارگران، زنان و دانشجویان شدند و آنها را نجات دادند.

نمایش شلاق ابتکار یکی از زنان فعال جنبش کمونیستی و جنبش زنان بود. برخی از خبرنگاران  و همچنین عابرین  از این مراسم و نمایش شلاق عکس و فیلم گرفتند.

در پایان آکسیون اعتراضی ما، بطور اتفاقی با تظاهرات جمعی از زنان که اکثر آنها ماما، پرستار و باردار بودند روبرو شدیم. آنان با شعار؛ موزیک و سوت زدن و سخنرانی، اعتراض خود را به سیاست های دولت هلند در مورد زنان باردار اعلام کردند. آنها برروی پلاکارتهایی که به همراه داشتند نوشته بودند «ما برای بدن خود تصمیم می گیریم. ما خود تصمیم می گیریم در خانه یا بیمارستان زایمان کنیم». یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس ضمن همبستگی و حمایت از آکسیون اعتراضی آنها، اعلامیه ی اعتراض به سفر ظریف به هلند را در بین آنها پخش کرد که مورد استقبال این زنان قرار گرفت.

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند  27 ژوئن 2016

تصاویری از آکسیون اعتراضی در مقابل پارلمان هلند

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image002.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image004.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image006.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image008.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image010.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image012.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image014.jpg

http://www.8mars.com/8MARS_FALYAT_HOLAND/gozaresh-actie23jun2016NL_bestanden/image016.jpg