گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

روز شنبه 14 ژانویه 2017 در هوای سرد زمستانی جمعی از فعالین سیاسی در هلند در حمایت از مبارزات و مقاومت زندانیان سیاسی که در شرایط بسیار سخت و دشواری بسر می برند. در میدان مقابل پارلمان هلند اولین آکسیون اعتراضی خود را علیه رژیم جمهوری اسلامی در آغار سال 2017 برپا کردند. در این آکسیون تشکلات گوناگون پرچم و شعارهای خود را به همراه داشتند و اعلامیه های خود را در بین حاضرین و عابرین بخش کردند. اعلامیه های چوبه های دار مرتجعین را در هم شکنیم! اعدام زینب را متوقف کنید!» سازمان زنان هشت مارس به سه زبان بخش گردید.

این آکسیون از طرف سازمان پناهندگی پرایم در هلند برنامه ریزی شده بود.

 گزارش سازمان زنان هشت مارس( ایران-افغانستان) – هلند  

17 ژانویه 2017