تصاویری از آکسیون به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی

تصاویری از آکسیون به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی

 7 سپتامبر 2019 در میدان دام آمستردام  هلند