گزارش تصویری از چند آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

گزارش تصویری از چند آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

فعالین سازمان زنان هشت مارس یکی از اعضای «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران – هلند» در حمایت از مبارزات و مقاومت زندانیان سیاسی که در شرایط  اسفناک و بسیار دشواری در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی بسر می برند. در میدان دام آمستردام، در مقابل پارلمان هلند و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در هلند، علیه جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی در محکوم کردند جنایات رژیم کردیم. تا صدای مبارزات حق طلبانه مردم؛ زندانیان سیاسی در بند و خانواده های آنان در بیرون از زندان و حمایت از مبارزات جسورانه زنانی که تن به سازش نمی دهند و حجاب اجباری این سمبل اسارت و بردگی زنان را از سربرداشتند؛ توسط دار و دسته ارازول اوباش رژیم دستگیر و زندانی شده اند باشیم. در این آکسیون ها هر تشکلی علاوه بر پرچم های مشترک کمیته خیزش بنرها و شعارهای خود را به همراه داشتند و اعلامیه های خود را در بین حاضرین و عابرین بخش کردند. ما جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس و کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران؛ هم اعلامیه های مختلف خود را طی این آکسیونها به زبانهای گوناگون در بین عابرین و شرکت کنندگان پخش کردند. اعلامیه ها :« چوبه های دار مرتجعین را در هم شکنیم! »؛ «رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی قاتل "دخترآبی" را باید سرنگون کرد!»؛ «توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!»؛ « گسترش مبارزه دانشجویان با حجاب اجباری راه را برای پیوند با سایر اشکال ستم و استثمار هموار می کند» همچنین دو بنر بزرگ از مبارزات زنان ایران و خواسته ها و مطالبات زنان را به همراه داشتیم.

 

 


              

              

              

              

              

              

                                                                                                                                                                                                

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) - 12 آکتبر 2019