گزارشات مراسم 8مارس 1999

گزارشات مراسم 8 مارس 1999

بمناسبت هشت مارس فراخوانی از جانب «جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران» و «كميته هشت مارس» منتشر شد. حول اين فراخوان كارزار گسترده ای در كشورهای مختلف اروپايی در اعتراض به سفر خاتمی به اروپا براه افتاد. اين فراخوان بزبانهای  فارسی، كردی، تركی، انگليسی، آلمانی ترجمه شد.

متن فراخوان و مجموعه ای از گزارشات مراسم هشت مارس در کشورها مختلف از اين قرار است:

اعتراض به سفر خاتمی، اعتراض به زن ستيزی جمهوری اسلامی است!؛

همگام با زنان سراسر جهان، هشت مارس روز جهانی زنان را جشن می گيريم؛ آتش مبارزه عليه نظامهای ارتجاعی و زن ستيز را افروخته تر می كنيم!همدوش با زنان مبارز در ايران، مبارزه خود عليه موقعيت بردگی و نيمه بردگی كه حكام اسلامی برای زنان بوجود آورده اند را پر خروش تر می كنيم!

همراه با مبارزات توده های مردم، مرگ رژيم جمهوری اسلامی را نزديكتر می كنيم!

حكام اسلامی طی 20 سال حاكميت خود عليرغم سركوبهای وحشيانه، جنايتهای سبعانه و تقويت ارزشها و باورها و قوانين عقب مانده قادر نشدند روحيه مبارزه جويانه ما را به بند كشند. آنها نتوانستند مانع گسترش مبارزه و مقاومت ما شوند. آنها می خواستند ما را مطيع سازند؛ اما ما با مبارزه و آگاهی تلاشهای آنها را به شكست كشانديم. ديگر حربه ها و ترفندهائی كه مرتجعين اسلامی برای مهار و كنترل امواج نارضايتی زنان بكار می برند اثری ندارد. پرچم رنگ و رو رفته فمينيسم اسلامی و پرچم پاره پاره آشتی ملی نمی تواند مانع از آشكار شدن ضعفهای علاج ناپذير اين رژيم شود.

امروزه زنان در عرصه های مختلف، در صف مقدم مبارزه عليه جمهوری اسلامی قرار گرفته و به عنوان يك نيروی سياسی مهم در صحنه حضور دارند. شركت بی باكانه و چشمگير زنان در مبارزات توده ای اخير اين حقيقت را با قدرتمندی اعلام می دارد كه مبارزات زنان بخشی لاينفك از كل روند مبارزه انقلابی است و نقش مهمی در افشاء و سرنگونی جمهوری اسلامی دارد.

در شرايطی كه زنان مبارز در داخل كشور تلاش دارند زنجيرهای اسارت را پاره كنند و بر دامنه مبارزات خويش افزوده اند، جنبش زنان در خارج از كشور نيز فعاليتهای انقلابی و متحدانه خويش را عليه جمهوری اسلامی گسترش می بخشد.

هشت مارس را در شرايطی برگزار می كنيم كه جمهوری اسلامی بيش از هر زمانی ديگر بی پايه و منفرد شده و درماندگی و ضعفش آشكار گشته است. در چنين اوضاعی قدرتهای سرمايه داری غربی به ياری حكام اسلامی شتافته اند و می خواهند با دعوت از خاتمی به كشورهای اروپائی اينگونه وانمود كنند كه دروازه تغييرات در ايران گشوده شده است. وضعيت بهبود يافته است، زنان به آزادی دست يافته اند؟! آنها در همراهی با جلادانی كه چهره خود را بزك كرده اند، تلاش دارند اميدهای واهی بيافرينند و كل نظام را از زير ضرب مبارزات مردم خارج كنند.

سياستمداران اين كشورها خاتمی را بعنوان منجی مردم و زنان ايران معرفی می كنند. هيچ چيز مسخره تر و عوامفريبانه تر از اين نيست. آنان بدينوسيله می خواهند حمايتشان از اين جلادان را در انظار مردم كشورهای خود موجه جلوه دهند و مانع از بافته شدن رشته های پيوند ميان مردم مترقی اين كشورها با مبارزات مرم ايران شوند. وظيفه جنبش زنان است كه اين طرح و سياست را خنثی كند و زنان مترقی و پيشرو اين كشورها را به مبارزه عليه اين سياست برانگيزد.هشت مارس امسال برای جنبش زنان در خارج از كشور فرصتی است تا در صف اول مبارزه عليه سفر خاتمی به اروپا قرار گيرند. فرياد زنان ايران را بگوش جهانيان برسانند كه جمهوری اسلامی يعنی رژيم خفقان، ترور و كشتار، رژيم زن ستيز، رژيم سنگسار و حجاب اجباری و آپارتايد جنسي. اين فرصتی است تا اعلام شود كه جنايات و وحشيگری های جمهوری اسلامی نابخشودنی است.

باشد تا هشت مارس امسال صحنه مبارزه انقلابی و متحدانه زنان عليه حكام اسلامی و نظام ارتجاعی و مردسالار حاكم بر جهان شود!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلمان

آكسيون و تظاهرات انترناسيوناليستی در برمن

 به ابتكار گـروهی از زنان متشكل از«كميته هشت مارس» و 8 تشكل زنان آلمانی روز هشت مارس مركز شهر برمن به مدت دو ساعت شاهد آكسيونی رزمنده بود. اين آكسيون غير قانونی برگزار شد چرا كه اكثريت گروههای برگزاركننده معتقد بودند كه نبايد از دشمن امپرياليستی اجازه گرفت. آكسيون از ساعت چهار بعد از ظهر، با به صدا در آمدن طبل و موزيك و با شركت حدود 50 زن كه اكثريت آنان را زنان راديكال "ميانسال و جوان" آلمانی تشكيل می دادند، در مركز شهر آغاز شد. بر روی پرچم اصلی شعار اعتراض به سفر خاتمی اعتراض به زن ستيزی جمهوری اسلامی است بزبان آلمانی نقش بسته بود. بر روی پرچم ديگری شعار زنان كالا نيستند! نوشته شده بود. تظاهر كنندگان ضمن راهپيمائی دو ساعته خويش چند بار توقف كرده و برای ناظرين و علاقمندان زيادی كه دورشان حلقه زده بودند، چندين برنامه هنری و تئاتر موزيكال اجرا كردند. نمايش اول كه جلوی كليسای مركزی شهر"دم سايده" برگزار شد، خانواده و مناسبات خانوادگی را به هجو می كشيد. در نمايش دوم، زنان اقشار مختلف يك به يك ضمن معرفی شغل خود، از ستمهائی كه بعنوان زن بر آنان می رود سخن گفتند. در نمايش سوم كه زير سقف يك پاساژ برگزار شد، سناتورهای قانونگذار به شكل دزدان دريائی تصوير شدند و قوانين مصوبه آنها مورد تمسخر قرار گرفت. اين نمايشات از جانب بسياری از توده ها مورد استقبال واقع شد. سپس زنان بسمت اداره بهداشت راهپيمائی نمودند. در اين موقع تعداد تظاهر كنندگان به صد نفر رسيد. آنها درب ورودی اين اداره را با كارتن هائی كه بر آنها شعارهای گوناگونی در دفاع از حقوق زنان خارجی نوشته بود، مسدود نمودند. شعارهائی چون: پناهندگان را نبايد پس فرستاد، تبعيض نژادی موقوف، تابعيت دو گانه حق خارجی هاست، كار برای خارجی ها، اقامت زنان خارجی نبايد به اقامت شوهرانشان وابسته باشد، بايد امكاناتی فراهم شود كه زنان خارجی زبان ياد بگيرند و به آنها سريعا اجازه كار داده شود. امكانات درمانی بيشتری بايد در اختيار زنان خارجی قرار گيرد.

تظاهركنندگان خواهان لغو قانونی شدند كه از معالجه بيماريهای مزمن پناهجويان سر باز می زند. در ماركت پلاتز فراخوان مشترك جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران و كميته هشت مارس در اعتراض به سفر خاتمی بعنوان قطعنامه اين تظاهرات بزبان آلمانی خوانده شد. زنان اتونوم شعار ما سرزمين پدری نمی خواهيم را سر دادند. در پايان آكسيون، زنان فعال به ميان جمعيت رفته نظراتشان را در مورد اين برنامه ها، و خواسته های مختلف شان جويا شدند. اين آكسيون با موفقيت به پايان رسيد و نظر صدها نفر را بخود جلب كرد. چندين بار پليس سعی كرد مانع اجرای برنامه شود، اما در برابر گستاخی و جسارت زنان ـ بويژه زنان جوان ـ عقب نشست. فعالين زن به برخی مردان ضد خارجی كه دهان به اعتراض باز كرده بودند، جوابهای درخوری دادند. آنها دست و پای مردی كه شعار خارجی ها گم شويد را داده بود گرفتند و او را به بيرون پرت كردند. در حين تظاهرات اعلاميه كميته هشت مارس بنام با سركوب زنان در ايران به مقابله برخيزيد! عليه سفر خاتمی به اروپا اعتراض كنيد! كه بزبان آلمانی ترجمه شده بود در سطح گسترده ای بين توده ها پخش شد. كل اين برنامه توسط نهاد سينمائی مترقی كينو 46 فيلم برداری شد و راديوی برمن نيز خبر آنرا پخش نمود.

پس از پايان آكسيون حدود 30 الی 40 زن برای برگزاری جشن به يك سالن رفتند. نخست دسته جمعی به رقص كردی پرداخته و خستگی را از تن بدر كردند؛ و سپس به تماشای فيلم مراسم هشت مارس 1998 زنان افغانستانی مقيم كويته، و فيلم سال صفر مراسم هشت مارس 1357 زنان ايرانی نشستند. در ابتدا يكی از فعالين كميته هشت مارس به معرفی اين كميته و اهدافش پرداخت. او گفت ما امروز به خيابان رفتيم و سيستم مردسالار را به مصاف طلبيديم و از اين بابت سربلنديم و بخود می باليم. امروز در اينسوی دنيا اين اتفاق افتاد، ببينيم گوشه های ديگر دنيا چه خبر است.

او مقداری بر سر وضعيت زنان افغانستانی و ستمهائی كه بر آنان روا می شود، توضيح داد. فيلم تاثير زيادی بر زنان آلمانی بجای گذاشت. از شركت وسيع و توده ای زنان هيجان زده شدند؛ به حرفهای يك زن حزب اللهی خنديدند؛ و برای دختر جوانی كه با شور و حرارت جواب او را داد، دست زدند.

 در معرفی فيلم سال صفر گفته شد كه زنانی كه در آن تظاهرات شعار می دادند ما تا پای جان می جنگيم، صرفا حرف نمی زدند آنها طی بيست سال گذشته چنين عمل كردند و تا پای جان با جمهوری اسلامی جنگيدند و همچنان مبارزه كرده و می كنند. شعار مرگ بر آمريكا كه در فيلم داده می شد بحث جدی را بين حضار براه انداخت كه چرا مبارزه برای آزادی در كشورهای تحت سلطه به مبارزه عليه امپرياليسم گره خورده است و اين وجه مشترك مبارزات زنان در سراسر جهان است.

هشت مارس برمن يك هشت مارس انترناسيوناليستی بود و نشان داد كه كدامين زنان، متحدين واقعی زنان خارجی در اين كشورها هستند.

نورنبرگ

به ابتكار فعالين «كميته هشت مارس» در اين شهر مراسمی در روز شش مارس با شركت 40 نفر برگزار گرديد. كليه تداركات اين مراسم بعهده زنان پناهجوی ايرانی در اين شهر بود. مراسم در ساعت 4 بعدازظهر با خوش آمدگويی و تبريك به تمامی زنان مبارزی كه در گوشه و كنار جهان با نظام مردسالاری می جنگند، آغاز شد. سپس متن سخنرانی سراسری اين كارزار قرائت شد. و پس از آن برنامه گفت و شنود شركت كنندگان بود. برنامه با نمايش فيلمی از مراسم هشت مارس زنان افغانستانی در كويته پاكستان ادامه يافت. و پس از آن فيلم سال صفر هشت مارس زنان ايرانی در سال 57 نمايش داده شد.

 اكثريت شركت كنندگان اين مراسم زنان بودند و استقبال آنان از اين مراسم بار ديگر تاكيدی بود بر اينكه مبارزات زنانی ايرانی برای احقاق حقوق خود مبارزه ای سياسی است و در شرايط كنونی با مبارزه عليه جمهوری اسلامی گره خورده است.

مونستر

بهمين مناسبت مراسمی توسط فعالين «كميته هشت مارس» و همكاری ديگر افراد مبارز در روز 15 مارس برگزار شد. در اين مراسم پس از خوش آمدگويی سخنرانی سراسری اين كارزار قرائت شد و سپس حول برخی نكات سخنرانی بحث شد. مهمترين سوال و اعتراض از جانب زنانی بود كه خود را مذهبی می دانستند و معتقد بودند در متن سخنرانی به اعتقادات آنان توهين شده است. و در بين شركت كنندگان متعاقب اين بحث مسائلی چون فمينيسم چيست و فمينيتستهای اسلامی چه كسانی هستند مورد بحث قرار گرفت. پس از اين بخش فيلم سال صفر (هشت مارس 57 در ايران) و فيلم مراسم هشت مارس زنان افغانستانی در كويته پاكستان بنمايش گذاشته شدند. شركت كنندگان با استقبال خود از اين فيلم در واقع پشتيبانی خود را از مبارزات زنان بيان می كردند. در اين مراسم زن شاعری اشعار خود را بهمين مناسبت قرائت نمود. شركت كنندگان عموما زنان و مردان ايرانی و افغانستانی بودند.

كلن

بمناسبت روز جهانی زن به دعوت «جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران» و« كميته هشت مارس» روز شنبه 6 مارس 99 در شهر كلن مراسمی برگزار شد.

مراسم با شركت حدود صد زن و مرد مبارز ايراني، افغاني، ترك و كرد برگزار شد.  برنامه با اعلام يك دقيقه سكوت برای جانباختگان مبارزات اخير كردستان آغاز شد. نخست پيام كوتاهی به اين مضمون در دفاع از اين مبارزات ارائه شد.

« با سلام به همه زنان و مردانی كه در اينجا گرد آمديده ايد تا با مبارزه نيمی از بشريت برای رهائی از زنجيرهای بردگي، اعلام همبستگی كنيد و در آن سهم بگيريد. روز هشت مارس، روز تجديد عهد برای ادامه اين مبارزه تاريخی است. روز بازبينی تحولات اين مبارزه است. روز استوار كردن عزم برای شتابانتر كردن اين مبارزه است.

هشت مارس را با ياد همه زنانی كه در سنگر مبارزه عليه ستم جان خود را از كف دادند شروع ميكنيم. و مشخصا امسال با ياد زنان جوانی كه در مبارزات ماه گذشته در كردستان بدست اوباشان پاسدار جمهوری اسلامی جان باختند. با ياد دختران جسوری كه در زمره آغازگران مبارزات توده ای اخير در كردستان بودند. در اين مبارزات تعدادی از آنان به خون در غلتيدند و عده ای ديگر به اسارت دشمن در آمدند كه خطر اعدام آنان را تهديد ميكند. ما عهد ميكنيم كه خون روان اين همزنجيران خود را از ياد نبريم. ما جان بازی آنان را مايه تنومند تر كردن درخت مبارزات زنان ايران خواهيم كرد. يك هفته مبارزات توده ای در كردستان خيلی چيزها را نسبت به نسل جديد نشان داد. يك نسل جوان با روحيه قيام عليه دولت ارتجاعی و قوانينش، عليه ارزشها و مظاهر آن به ميدان آمده است. و نيمی از اين نسل، يعنی زنان اين نسل جوان، از روحيه و اشتياقی مضاعف در زدودن فرهنگ بی  تفاوتی از دامن جوانان برخوردارند؛ از روحيه ی شورشگری عليه قضا و قدر، عليه آقا بالا سر و بطور كل شورش عليه ارتجاع برخوردارند. ما روحيه طغيان گری آنان را جشن ميگيريم. و پيام بدون ابهام آنان را به گوش همه ميرسانيم كه زندگی در اين دنيای بيرحم و ارتجاعی تنها در صورتی ارزش دارد كه با مبارزه برای سرنگون كردن آن و ساختن دنيائی نوين، همراه باشد. اين غنچه های جنبش زنان ايران با جسارت و جان فشانی حيرت انگيز سال پر مبارزه و پر ثمری را نويد دادند. يادشان گرامی رزمشان پايدار»

سپس سخنرانی مركزی ارائه شد. در اين سخنرانی اشاره شد  كه زن ستيزی يكی از پايه های اصلی رژيم مذهبی جمهوری اسلامی می باشد و خاتمی رهبر دو چهره اين رژيم  می خواهد بوسيله رفرم های جزئی كه در نتيجه مبارزات زنان بدست آمده، اعتراض و مبارزات زنان را منحرف و سركوب كند. بايد عليه سفر خاتمی به كشورهای اروپايی بپاخيزيم و به جهانيان نشان دهيم كه قوانين جمهوری اسلامی با رهائی زنان تضاد دارد. رهائی زنان در ايران در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است. اين سخنرانی بزبان تركی نيز ترجمه شده بود كه در اختيار شركت كنندگان ترك زبان قرار گرفت.

در ادامه فيلم مراسم روز جهانی زن كه سال گذشته زنان مبارز افغانی در پاكستان "كويته" برگزار كرده بودند بنمايش گذاشته شد و از طرف حضار،  جسارت و پايداری اين زنان رزمنده تحسين شد كه عليرغم وجود اختناق و سركوب دولت فاشيستی همچنان روز جهانی زن را در اعتراض به مردسالاری جهانی و طالبان و دار و دسته اش همراه با صدها زن ديگر جشن گرفتند. بعد از آن شعری از طرف يكی از رفقای زنان قرائت شد. برنامه با هنرنمائی آفاق ادامه يافت. او با صدای دلنشين خود و با خواندن ترانه های فارسی و كردی به اين مراسم گرمی بخشيد و تا پاسی از شب همه به رقص و پايكوبی پرداختند.

از جانب حزب كمونيست ايران، حزب كمونيست تركيه  م ـ ل «مركزيت مائوئيستي»، كميته دفاع از جنبش، اتحاديه زنان جوان كرد "تركيه" به اين مراسم پيام داده شد.

فرانكفورت

روز دوشنبه 8 مارس 99 آكسيونی از طرف سازمان ماركسيست ـ لنينيستهای آلمان، سازمان زنان "كوراج"، سازمان كارگران سوسياليست تركيه، جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران در مركز شهر فرانكفورت برگزار شد. اين آكسيون از ساعت 4 بعدازظهر با سخنرانی سازمان زنان چپ و سوسياليست شروع شد. سپس پيام «جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران» و« كميته هشت مارس» بمناسبت هشت مارس و اعتراض به سفر خاتمی به زبان آلمانی قرائت شد. در اين فراخوان ضمن اشاره به زن ستيزی جمهوری اسلامی تاكيد شد كه در چنين شرايطی دعوت كشورهای اروپايی از خاتمی فقط حمايت اين كشورها از اين جلادان و زن ستيزی آنان را نشان ميدهد و هم چنين هشت مارس امسال برای جنبش زنان فرصتی است تا در صف اول مبارزه عليه سفر خاتمی به اروپا قرار گيرند.در ادامه برنامه چندين سرود انقلابی از طرف سازمان زنان چپ و سوسياليست خوانده شد. مراسم از طرف تعدادی از مردم كه در مركز شهر قرار داشتند مورد استقبال قرار گرفت. در اين مراسم فعالين جمعيت مبارزه برای آزادی زنان با برپايی چادر و ميز كتاب و پخش اعلاميه های مختلف و فراخوان مشترك بزبان آلمانی در ميان مردم شهر، برنامه را به پايان رساندند.

هانوفر

در روز هشت مارس، از طرف«جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران» و «كميته هشت مارس» نمايندگانی در كنفرانس خشونت عليه زنان كه در شهر هانوفر برگزار شد، شركت كردند. اين كنفرانس به دعوت وزير زنان، كار و امور اجتماعی در استان نيدرزاكسن و كميسيون زنان در سنديكاهای اين استان برگزار شد. در اين كنفرانس سخنرانی هايی تحت عناوين زير: وضعيت حقوق زنان خارجی و پناهجو، خشونت در محل كار و مدرسه، جنگ و مصائب آن در دهه 90 و تجارت زنان و ساختار برخورد به اين پديده ارائه شد.

نماينده «كميته هشت مارس» به وضعيت زنان در ايران، افغانستان و كردستان پرداخت و به شرايط بسيار حساس جنبش سياسی زنان ايران و همچنين افغانستان و پيوندش با مبارزه زنان در عرصه بين المللی و حوادث اخير در اين كشورها اشاره كرد. گزارش اين كنفرانس از راديوی فارسی زبان اين شهر پخش شد.

انگلستان ـ لندن

روز پنجم مارس حدود 120 نفر گرد آمدند تا روز جهانی زن را جشن بگيرند. برای تدارك اين جلسه فعالين «كميته هشت مارس» و «جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران» طی چند هفته در جلسات عمومی انجمن ها و گروههای مختلف و تظاهراتها و .. حضور يافتند و به تبليغ فراخوان امسال هشت مارس «مبارزه عليه سفر خاتمي، مبارزه با زن ستيزی جمهوری اسلامی است» و دعوت به مراسم هشت مارس پرداختند. علاوه بر پخش تعدادی بيش از هزار فراخوان، پوستر اين مراسم در اكثر نقاط لندن بچشم می خورد.

در اين مراسم ضمن خوش آمد گويی به حضار و با ياد جانباختگان مبارزات اخير كردستان بخصوص زنان سخنرانی مركزی كارزار ايراد گرديد. در قسمت ديگری از برنامه ناهيد نعيمی سرودی را بمناسبت هشت مارس با صدايی دلنشنين اجرا نمود. سپس سيروس ملكوتی ضمن تائيد نكات سخنرانی با نواختن موسيقی شور و گرمی زيادی به مراسم بخشيد. در ادامه تئاتری بنام صبر توسط زيبا كرباسی و ناهيد نعيمی اجرا شد. در اين برنامه زيبا كرباسی به شعرخوانی نيز پرداخت. در انتهای برنامه فريال به خواندن ترانه های دلنشين كردی و فارسی پرداخت.

لندن

 روز هشت مارس در اعتراض به سفر خاتمی به ايتاليا و عليه زن ستيزی جمهوری اسلامی از طرف جمعيت مبارزه با آزادی زنان ايران و كميته هشت مارس تظاهرات ايستاده ای در يكی از پرازدحام ترين نقاط شهر لندن برگزار شد.

لندن

 روز سيزده مارس نيز از طرف «جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران» و «كميته هشت مارس» و «كميته زنان كانون ايرانيان لندن» تظاهرات ايستاده ای در همبستگی روز جهانی زن، مبارزه عليه زن ستيزی جمهوری اسلامی و اعتراض به سفر خاتمی مقابل بانك ملی با حضور 70 نفر برگزار شد.

سوئيس ـ زوريخ

روز 6 مارس در شهر زوريخ برنامه مشتركی از طرف «كميته هشت مارس» و «شورای دمكراتيك ايرانيان در سوئيس» برگزار شد.اين جلسه با شركت بيش از هفتاد نفر از زنان و مردان ايرانی مقيم شهرهای مختلف ساعت هفت و نيم بعدازظهر برگزار شد. بعد از اعلام برنامه پيام مشتركی خوانده شد. سپس فيلم سال صفر "تظاهرات سال 57 زنان در ايران" نمايش داده شد. علاوه بر استقبال بسيار از اين فيلم زمينه مباحث بسياری بوجود آمد. در ادامه شاعر مبارز بتول عزيزپور سخنرانی كرد. پس از اتمام سخنرانی نوبت به سوال و جواب رسيد. سئوالات عمدتا حول و حوش تحولات اخير كه در ايران صورت گرفته، برخورد مردم، اسلام و ستم به زنان و سياستهای فريبكارانه بعنوان سوپاپ اطمينان برای رژيم بود.

در پايان فيلم مراسم هشت مارس زنان افغانستانی در پاكستان "كويته" نمايش داده شد. در طی برنامه توسط هنرمندی سنتور نواخته شد.

ايتاليا ـ رم

در روز نه مارس، مصادف با سفر خاتمی به ايتاليا، فعالين «كميته هشت مارس» اعلاميه «با سركوب زنان در ايران به مقابله برخيزيد! به سفر خاتمی اعتراض كنيد!» بزبان فارسی و ايتاليائی را بطور گسترده ای پخش نمودند. خبر فعاليتهای «كميته هشت مارس» در تظاهرات ايرانيان در رم در شبكه تلويزيونی ARTE منعكس شد.

فرانسه ـ پاريس

بمناسبت سفر خاتمی به اروپا و مشخصا ايتاليا فراخوان مشترك  و اعلاميه «با سركوب زنان در ايران به مقابله برخيزيد! به سفر خاتمی اعتراض كنيد!» بزبان فرانسه و فارسی بطور گسترده ای در ميان ايرانيان و كارگران فرانسوی پخش شد. از طرف «كميته هشت مارس» پيامی به مراسم روز زن كه در چهاردهم مارس در پاريس توسط جمعی از زنان ايرانی برگزار شد، فرستاده شد. در اين پيام تاكيد شد با توجه به اينكه در آينده نزديك پاريس شاهد سفر خاتمی خواهد بود، زنان مبارز بايد نقش فعالی در اعتراض به اين سفر بر عهده بگيرند.