گزارشى از مجمع عمومى سازمان زنان هشت مارس (ايرانى، افغانستانى) واحد تركيه

گزارشى از مجمع عمومى سازمان زنان هشت مارس (ايرانى-افغانستانى) واحد ترکیه

روز 27 سپتامبر 2003، فعالين سازمان هشت مارس در تركيه مجمع عمومي خود را به فاصله يك ماه از مجمع عمومى سازمان در اروپا برگزار كردند. بعلت فشار پليسى بر پناهندگان، برخى زنان علاقمند يا فعال هشت مارس قادر به شركت در اين مجمع عمومى نشدند. ولى بقيه توانستند مشكلات مالى و گرفتارى هايى را كه با پليس دارند حل كرده و در اين نشست دو روزه شركت كنند. آنان در اين مجمع عمومى به بحث و جمعبندى از فعاليت هاى سال گذشته سازمان پرداختند. بسيارى از زنان شركت كننده فقط چند ماهى است كه با سازمان هشت مارس آشنا شده و براى فعاليت در آن ابراز علاقه كردند. بهمين خاطر قبل از برگزارى مجمع، شماره هاى مختلف نشريه هشت مارس و بولتن هاى داخلى در اختيارشن قرار گرفت تا با شناخت بيشترى در نشست شركت كنند. اين را هم بگوييم كه تركيب واحد تركيه بسيار متغير است زيرا زنان پناهجو در اين كشور مرتبا به كشورهاى غربى منتقل مى شوند و پناهجويان جديدى كه از ايران مى آيند جاى آنان را پر مى كنند.

مجمع عمومى در تركيه مصادف با سالگرد قتل عام زندانيان سياسى در سال 67 بود. بهمين علت نشست با سخنرانى يكى از فعالين هشت مارس كه خود زندانى سياسى سابق است، آغاز شد. (متن اين سخنرانى را در همين شماره مى خوانيد.) سپس جلسه كار خود را با گزارش مسئول واحد تركيه در مورد فعاليت هاى يك ساله گذشته و بطور كلى چگونگى فعاليت هاى سازمان آغاز كرد. يكى ديگر از اعضاى هشت مارس به صحبت در مورد وضعيت جنبش زنان در داخل كشور پرداخت.

در اين نشست دو روزه مباحث و سئوالات زير مطرح شد:

1 _ افق و دورنما، اهداف و جهتگيرى جنبش زنان چه بايد باشد؟

2 _ رابطه ستم جنسى با سياست چيست؟ و چرا جنبش زنان سياسى است؟

3 _ روش مبارزه در جنبش دمكراتيك زنان چگونه است؟

4 _ پتانسيل زنان براى مبارزه جهت كسب رهايى تا چه حد است؟ اين پتانسيل بيشتر در چه قشرها و چه سنينى وجود دارد؟ زنان با تجربه يا جوانترها؟

5 _ نشريه هشت مارس در شرايط كنونى ايران چگونه بايد با زنان ارتباط بر قرار كند؟ آيا نشريه به شكل كنونى براى داخل مناسب است؟

6 _ يكى از ويژگى هاى واحد تركيه متغير بودن افراد آن است. براى ادامه كارى تشكيلات در اينجا چه بايد كرد؟

7 _ از ديد آمريكا آن آزادى كه مى خواهد براى زنان ايران همراه بياورد چيست؟

8 _ اگر جنبش رهايى زنان بصورتى باشد كه براى فعاليت در آن بايد قيد خانواده را بزنيم و در مقابل پدر يا شوهر بايستيم، آيا بايد ادامه داد يا نه؟

9 _ مذهب چه نقشى در پائين نگه داشتن زنان دارد؟

10 _ امروز بعضى زنان از شوهرشان طلاق مى گيرند ولى بخاطر حضانت بعدا صيغه آنها مى شوند، چون اينطور دستشان بازتر است و ديگر در خيلى زمينه ها آزاد هستند. نظر شما در اين باره چيست؟