Default Normal Template

هر جا که هستيد به مبارزات ضد جنگ بپيونديد!

بولتن خبری شماره 2

بمباران بی وقفه عراق هم چنان ادامه دارد. هم چنان انحصار اخبار جنگ در دست رسانه های اصلی وابسته به قدرتهای جنگ طلب است. هنوز از جنايات واقعی که جنايتکاران آمريکايی و انگليسی بهمراه متحدان استراليايي، ايتاليايي، هلندی و ... دست بکار آن هستند اطلاع دقيقی نيست. اخبار مبارزات مردم در سراسر جهان نيز با قطره چکان از برخی رسانه ها به گوش مردم می رسد. در شرايطی که مردم جهان اينچنين متحد و يکپارچه شده اند، مسلما مرتجعين سعی می کنند تا جايی که ممکن است آن را منعکس نکنند.اين بولتن خبری تلاشی جهت پخش اخبار مبارزات ضد جنگ و تقويت مبازات ضد جنگ بويژه در ميان فارسی زبانان است.

انگلستان:

در شهرهای گوناگون انگلستان تظاهراتهای بزرگ و كوچكی برگزار شد. بزرگترين در لندن بود كه طبق گفته سازمان دهندگان 700 هزار نفر و به گفته مطبوعات 200 هزار نفر بودند. شعارهای تظاهرات عبارت بودند از “پيروزی برای عراق”، “تكزاس را هم بمباران كنيد چون نفت دارد”، و شعارهائی مبنی بر خواست بركناری حكومت بلير.

هيئت حاكمه انگليس خيلی اميدوار بودند كه با آغاز جنگ از شدت مبارزه ضد جنگ كاسته شود. آنها سعی كردند با تبليغات ميهن پرستانه مبنی بر اينكه “از سربازانمان بايد حمايت كنيم” تخم گيجی و انفعال را در ميان توده هائی كه ضد جنگ هستند بپاشند. اما بطرز مفتضحانه ای در اين تلاش خود شكست خوردند. بخصوص جوانان جواب دندان شكنی به اين تبليغات دادند. روزنامه گاردين نوشت كه حضور جوانان و محصلين مدارس چشمگير است. “اين جوانان در بيان عقايدشان بسيار منسجم و پر احساس هستند و از اينكه گفته شود كه به بازی گرفته شده اند بسيار عصبانی می شوند.” يكی از اين جوانان گفت: “شروع جنگ آنرا درست نمی كند. اين جنگ غلط است و حالا كه شروع شده بايد متوقف شود. تازه اول كار است. بعد از عراق نوبت خاورميانه است و بعد اسرائيل. ما هم اينجا هستيم و آنقدر تظاهرات خواهيم كرد كه بلير گوش دهد. همين تظاهرات های ضد جنگ باعث شد كه فرانسه و آلمان وارد اين جنگ نشوند.” تقريبا تمام رستورانها و مغازه های مسير تظاهرات پوستر ضد جنگ به شيشه ها و ديوار مغازه هايشان چسبانده بودند. يكی از شعارهای پوسترها اين بود: “جنگ اگر شروع شود، متوقفش كنيم”.

تظاهرات لندن بسيار رزمنده بود. بطوريكه پليس لندن مجبور شد لباسهای ضد شورش بر تن كند و به ميدان بيايد تا از سنگ باران تظاهر كنندگان در امان بماند. 

بخشی از تظاهرات از بدنه اصلی در هايد پارك جدا شد و خيابان آكسفورد را مسدود كرد.

جو بسيار سياسی شده است. مردم در همه جا، در محل كار، در مغازه ها و بارها بحث سياسی و جنگ را می كنند.

در نقاط ديگر انگلستان نيز تظاهراتهای ديگری برگزار شد. مشخصا در مقابل پايگاه نظامی آمريكا در من ويت هيل در شمال يوركشاير. در اينجا نيز با پليس درگيری شد و عده ای دستگير شدند. در شهر گلاسگو نيز  تظاهر كنندگان خيابانها را مسدود كردند كه به دستگير عده ای منجر شد. در شهر فيرفور كه پايگاه ارتش سلطنتی انگليس است پنج هزار نفر برای اعتراض تجمع كردند. بمب افكن های ب - 52 آمريكا در اينجا مستقر هستند و از اينجا برای پرواز به سوی عراق و بمباران آن بلند می شوند. در اينجا نيز عده ای از تظاهر كنندگان دستگير شدند.

فعالين سازمان زنان هشت مارس هزاران اعلاميه در ميان تظاهر کنندگان پخش کردند. حضور فعالين سازمان با  پلاکاردهای ضد جنگ توجه بسياری از سازمان های زنان فعال در انگلستان را بخود جلب کرد. اگرچه بسياری از زنان فعال سازمان هشت مارس را بخاطر فعاليت های ضد جنگ افغانستان بخوبی می شناسند.  حضور فعالين سازمان زنان هشت مارس و بطور کلی حضور ايرانيان، افغانی ها و کردها در تظاهرات عليه جنگ و  عليه دولت انگليس بيش از هر چيز تبليغات دروغين امپرياليستها را در افکار عمومی اين کشورها خنثی می کند، تبليغاتی که گويا مردم ايران و بويژه زنان ايرانی چشم انتظار رهايی خود توسط بوش و بلر هستند. يادآوری کنيم که اين تظاهراتها همچنان در مقابل ساختمان پارلمان انگليس هر روز ادامه دارد. سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی) – واحد انگلستان

هلند

تظاهرات ۲۰٫۰۰۰  نفری ضد جنگ آ مستردام

در اين تظاهرات گروههای مختلفی که عليه جنگ موضع گيری داشتند شرکت کرده بودند.

تظاهرات از ساعت يک بعدازظهر آغاز و  تا ساعت پنج بعدازظهرادامه داشت. درپايان تعدادی از جمعيت به سمت سفارت آمريکا راهپيماهی کردند که منجر به درگيری با پليس شد. به گفته پليس دراين درگيری ٣٩ نفردستگير شدند.

طی تظاهرات  افرادی از گروههای مختلف به سخنرانی پرداختند.  درتمام طول راهپيمائی ترانه های  ضد جنگ و ضد بوش خوانده می شد.

صدها اعلاميه ضد جنگ سازمان زنان هشت مارس در بين مردم به زبان انگليسی پخش شد.

در اين تظاهرات مردم حمايت دولت هلند به آمريکا را محکوم کردند وخواهان لغو آن شدند. 

يکی از مسئولين واحد هلند، سازمان زنان هشت مارس عليرغم  نبودن در ليست سخنرانان موفق شد از تريبون تظاهرات به سخنرانی به زبان هلندی بپردازد. وی بعد از معرفی ازطرف مجری برنامه به عنوان يکی ازفعالين سازمان زنان هشت مارس به سخنرانی خود پرداخت.اين سخنرانی بارها توسط مردم با کف زدن و سوت زدن و يا با دادن شعارتأکيد و تأﺌيد ميشد.  سخنرانی وی به عنوان چرا جنگ به طور خلاصه چنين بود:

چرا جنگ ؟

- امروز حرف ما در باره بمب خطرناکی به نام موآ ب به وزن ٥/۱۰ تنی است که قرار است برسر مردم عراق فرود آيد. بمبی که باعث کشتار جمعی مردم بيگناه می شود.

-  امروز حرف ما بر سر هزارن بمبی است که برسرمردم عراق فرو می ريزد وهزاران کشته و زخمی به جا می گذارد.

 - اگر به تاريخ نگاه کنيم ميتوانيم دست آمريکا را بطور مستقيم و غير مستقيم درجنگ وجنگ افروزی در جهان به وضوح ببينم برای مثا ل در ويتنام، شيلي، يوگسلاوي، پاناما، نيکارگوآ، عراق، افغانستان، و بار ديگردرعراق.

- اگر به حرفهای بوش خوب توجه کنيم آنرا همانند حرفهای هيتلردر ۱٩٣۸ می يابيم.

- حالا شما خودتان قضاوت کنيد. در آن زمان نيز اسپانيا و ايتاليا به هيتلر پيوسته بودند همانند امروز که به بوش پيوسته اند. آمريکا، انگليس، استرا ليا و ژاپن ميروند که بار ديگر نام خود رابه ننگ درتاريخ ثبت کنند

- بوش در تلويزيون اعلام ميکند که می خواهم  برای مردم عراق صلح برقرار می کنم حالا خودتان بگوييد، صلح همراه با بمب، آيا با اين روش ميتوان به آزادی و صلح رسيد.

- اين جنگ با عراق پايان نمی پذ يرد و به کشورها ی ديگرهم کشيده خواهد شد.

- ماهم می گوييم  يانکی برو خانه ات  اين شعار يادآور جنگ بر حق مردم ويتنام عليه آمريکا بود.

- بايد سفارت خانه های آمريکا بعنوان سمبل تجاوز، جنايت و قدرت جنگ طلب در سراسر جهان بسته شود.

در پايان ما می خواهيم که هر چه زودتر جنگ پايان يابد و همگی با فرياد بلند شعار جنگ را متوقف کنيد را می دهيم.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی) – واحد هلند

آلمان

هزاران نفر در شهر فرانکفورت در اعتراض به جنگ برای دومين روز  تظاهرات کردند.  صدها اعلاميه عليه جنگ توسط فعالين سازمان زنان هشت مارس در اين تظاهرات پخش شد. شرکت کردها در اين تظاهرات چشمگير بود. زنان فعال افغانستانی واحد فرانکفورت پيگرانه در اين اعتراضات شرکت کرده و سعی کردند بسياری ديگر  از افغانی های مقيم فرانکفورت را به اين اعتراضات دعوت کنند.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی) – واحد فرنکفورت

سوئد

روز شنبه 22 مارس قريب به 20000 نفر در استهکلم دست به تظاهرات عليه جنگ تجاوزگرانه آمريکا و انگليس به عراق زدند. تظاهرات بسيار راديکال و رزمنده بود. بسياری از تظاهر کنندگان دانشجو و دانش آموز بودند. دراين تظاهرات ماريا پيا نويسنده  فمينيست سوئدی گفت که افتخار می کند  به اينکه از هر 10 زن سوئدی 9 نفر ضد جنگ است. شرکت کنندگان ضد سياست دولت سوئد در اين جنگ بودند. شب قبل يعنی جمعه 10 هزار نفر تظاهرات كرده بودند. شمار پليس زياد بود و جو پرتنش بود. بخشی از تظاهرات به سوی سفارت آمريكا رفت. در حاليكه پليس آنرا ممنوع كرده بود. بين پليس و مردم درگيری شد. بخش ديگری از تظاهرات بسوی سفارت اسرائيل رفت و بخشی ديگر در مركز شهر استكهلم به مسدود كردن خيابان پرداخت. 

گزارشگر سازمان زنان هشت مارس از استهکلم

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی، افغانستانی)

24  مارس 2003