گزارشاتی از مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان قتل عام

گزارشاتی از مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان قتل عام

زندانيان سياسی سال 67                                                                        هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی-2005

روز 25 سپتامبر جلسه ای در يادبود جانباختگان سال 67 از طرف سازمان زنان هشت مارس (واحد انگلستان)، سازمان دمكراتيك و ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان و فعالين چريكهای فدائی خلق در لندن برگزار شد.

17سال پيش جمهوری اسلامی در طی عملياتی جنايتكارانه در مدتی كمتر از 2 ماه، هزاران نفر از زندان سياسی كمونيست و انقلابی را بقتل رساند و در گورهای دسته جمعی دفن كرد كه يكی از آنها گلزار خاوران می باشد.

اين جلسه با ياد اين عزيزان  كه با مرگ سرخ خود راه سرنگونی جمهوری اسلامی را هموار كردند با يك دقيقه كف زدن آغاز شد. در بخش بعدی جلسه، پيام های برگزار كنندگان ايراد شد. در بخشی از پيام سازمان زنان هشت مارس در مورد گلزار خاوران كه رژيم قصد نابودی آنرا دارد چنين آمده بود :

” دفاع از گلزار خاوران مهم است . چون گلزار خاوران سمبل يك نسل از انقلابيونی است كه برای رهائی بشريت به صحنه مبارزه آمدند، در مقابل دژخيم قد علم كردند، وفاداری به آرمان هايشان و به مردم را از جانشان عزيز تر دانستند. ولی در عين حال گلزار خاوران سمبل جنايت پيشگی نظامی است كه يارانمان در مقابلش ايستادند. سمبل اين است كه رژيمی كه موجوديتش بر پايه استثمار استوار است و بدون سركوب نمی تواند يك روز هم دوام بياورد.

جدال برای حفظ اين سمبل بخشی از مبارزه مردم ماست برای جامعه ای نوين. چون يارانی كه در آن سالها كشته شدند به اين دليل كشته شدند كه برای جامعه ای آزاد و دمكراتيك مبارزه كردند. و آمرين و عاملين اين جنايت كسانی بودند كه موجوديت خود را در استقرار نظام ستم و استثمار معنی می كردند. اين ها دو قطب متضادند.

تاريخ نشان داده كه نه با فراموش كردن جنايت، جنايت از بين می رود و نه با دوستی با جنايتكار. اين حكومت بايد سرنگون شود. اين نظام بايد نابود شود و محاكمه و مجازات بانيان اين نظام بخشی از پروسه پيشروی به سوی جامعه ای است كه زندان و شكنجه و اعدام و سنگسار در آن جائی ندارد. جامعه ای رها از هر گونه نابرابري“.

بخش بعدی برنامه خاطرات زندان بود كه فرخنده يكی از زندانيان سياسی از ادامه زندگی خود و ادامه مبارزه اش در زندان سخن گفت. سخنان فرخنده خشم و نفرت شركت كنندگان از نظام حاكم بر ايران را شدت بخشيد.

سپس سرهات آريجان تونج خواننده مبارز ترك با صدای دلپذير خود به شب همبستگی گرمی بخشيد. دختران و پسران جوان با آهنگ های تونج به رقص كردی پرداختند.

نمايش قيلم كوتاهی ازمراسم يادبود 17 سالگرد قتل عام زندانيان سياسی 67 در گلزار خاوران و شركت وسيع مردم در آن، شركت كنندگان جلسه را تحت تاثير قرار داد.

بخش بعدی برنامه به شعر خوانی حسن جداری شاعرمبارز اختصاص داشت. اشعار وی كه در دفاع از زحمتكشان و افشای رژيم های ارتجاعی شاه و جمهوری اسلامی است مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت.

در انتهای برنامه گروه نهر از تركيه با اجرای آهنگ های انقلابی كردی و تركی خود شور و هيجان بيشتری به شب همبستگی بخشيدند.

سازمان زنان هشت مارس ( ايرانی- افغانستانی)- انگلستان

 25 سپتامبر 2005

 

گزارش تظاهرات ايستاده در بزرگداشت سالگرد کشتار 67

امسال واحد کلن و دوسلدرف هشت مارس تصميم گرفتند سالگرد کشتار 67 را متحدا برگزار کنند. روز شنبه 24 سپتامبر ساعت سه بعد از ظهر  در مرکز شهر کلن ميز مربوط به يادبود کشتار سال 67 را گذاشتيم  و اعلاميه های هشت مارس به آلمانی و فارسی را هم تکثير کرده و در ميان مردم پخش کرديم. رهگذران با علاقه بسيار به ميز ما نزديک شده و با ما به بحث و گفت و گو می پرداختند. استقبال خارجيها خيلی بيشتر از ايرانيها بود. يک زن المانی بسيار تحت تاثير قرار گرفت و داوطلب برای کمک به هشت مارس شد. او به ما پيوست و در پشت ميز از حقوق زنان در ايران و افغانستان دفاع ميکرد.  زن جوانی از ترکيه هم بعد از شنيدن اهداف سازمان گفت ميخواهد با زنان هشت مارس  فعال باشد. دو مرد آلمانی تقاضا کردند که با بنر هشت مارس عکس بگيرند و از حرکت ما در اين زمينه پشتيبانی کردند .

در مجموع تاثير بسيار خوبی در افکار عمومی گذاشته شد و بسياری از زنان و مردان از مليتهای مختلف با مسايل زنان ايران و افغانستان آشنا شدند و همينطور از ماهيت جمهوری اسلامی ايران اگاه گشتند.

به اميد پيروزی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی ايران

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی) - کلن و دوسلدورف

 

گزارش برگزاری هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی لاهه، هلند

روز جمعه 23 سپتامبر 2005 آکسيونی در گراميداشت هفدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در مقابل مجلس هلند در شهر لاهه برگزار شد.

فعالين سازمان زنان هشت مارس که اين آکسيون را سازمان داده بودند از ساعت دو بعد از ظهر در مقابل مجلس گرد آمدند. تصاويری که از قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم جمهوری اسلامی به نمايش گذاشته شد،  توجه شمار زيادی از رهگذران و شهروندان مقيم شهر لاهه را جلب کرد.

دراين آکسيون فعالين هشت مارس به پخش اعلاميه سازمان در مورد قتل عام زندانيان سياسی و فراخوان کارزار لغو کليه  قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی پرداخته و پيرامون اين موضوعات  با مردم به بحث و تبادل نظر پرداختند. بسياری از رهگذران از جنايات جمهوری اسلامی بی خبر بوده و با اشتياق جويای اطلاعات بيشتر بودند. مردم پس از پی بردن به عمق اين جنايات، با قربانيان اين فجايع ابراز همدردی کردند و سياست های دول اروپايی و سکوت آنها در قبال اين جنايات را  محکوم کردند.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی)- هلند