گزارش مراسم هشت مارس در کويته، پاکستان

گزارش مراسم هشت مارس در کويته، پاکستان

روز جهانی زن امسال در شرايطی برگزار شد که کويته بعلت جنگهای مذهبی بين مسلمانان شيعه و سنی شديدا متشنج بود و در شهر حكومت نظامی اعلام شده بود. به دليل همين مزاحمت ها مراسم هشت مارس چندين بار بتعويق افتاد. اما زنان و دختران جوانی كه در تب برگزاری هشت مارس می سوختند با تلاش و پی گيری فراوان بالاخره موفق شدند روز زن را در ١٩ مارس در هزاره تاون، محله ای كه اكثريت آن را پناهندگان افغانستانی تشكيل می دهند برگزار کنند.

تشنج موجود و حكومت نظامی باعث شد كه برگزار كنندگان نتوانند بصورت عادی به تبليغ بپردازند در نتيجه اين مراسم بصورت علنی برگزار نشد و دعوت از شرکت کنندگان نيز تنها بصورت شفاهی صورت گرفت. با وجود اين نزديک به ٢۵٠ نفر در اين مراسم شرکت کردند.

فعالين و هواداران دسته هشت مارچ بزرگداشت روز زن را در راستای مبارزات خود برای رهايی زنان از قيد شونيزم مردسالارانه و سنت های ارتجاعی و عقب مانده می دانستند، و با اشتياق از يک ماه قبل به تدارک جلسه پرداختند. همكاری با ذوق و شوق پسران جوان نيز قابل توجه وحاكی از آمادگی اين قشر برای تحولات فكری و برافكندن ايده های عقب مانده در ميان آنان بود.

در جلسه دختران جوان در مقالات خود با زبانی ساده به افشای ستم های وارده بر زنان و دختران پرداختند و همه بر لزوم مبارزه عليه اين ستم ارتجاعی تاكيد كردند. در سخنرانی ها و مقالات، سخنرانان امپرياليسم آمريكا و متحدينشان كه افغانستان و عراق را به اشغال درآورده اند، محكوم كردند و به افشای سياستهای آنها پرداختند.

اين مراسم شامل برنامه های هنری نيز بود. در يك نمايشنامه (درامه)كه شامل سه پرده كوتاه بود سنتهای عقب مانده رايج مورد افشاء قرار گرفت و به مسخره كشانده شدند. در ديگر قسمت برنامه سرودی بنام آزادی توسط دختران نوجوان برگزار شد. همچنين در خلال اين برنامه شعرهايی با مضمونهای انقلابی و افشا گرانه نيز توسط دختران و پسران جوان دكلمه شد. مراسم با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد و اين بر شور و شوق برگزاركنندگان جوان كه از مدتها قبل برای اين برنامه تدارك ديده بودند افزود. عليرغم موانع و محدوديت ها برنامه بسيار موفقيت آميز بود.

دسته هشت مارچ زنان – کويته پاکستان مارس 2004