گزارش تظاهرات در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی

گزارش تظاهرات در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی

در همبستگی با مبارزات کارگران و شورش شجاعانه مردم خوزستان

شنبه 2 مرداد1400 تظاهراتی از جانب نیروهای رادیکال و چپ در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی در همبستگی با مبارزات الهام بخش و شجاعانه مردم خوزستان و هم چنین حمایت از مبارزات کارگران برگزار گردید.

شعارهائی هم چون «جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «حکومت شکنجه، حکومت اعدام، حکومت ضد زن، نابود باید گردد»، « از خوزستان تا تهران، زحمت کشان در میدان»، «جمهوری اسلامی نوکر غارتگران، دشمن زحمت کشان، نابود باید گردد»، «الشعب یرید اسقاط النظام»، « زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم» و..... به زبان های فارسی و انگلیسی در این تظاهرات داده شد.

سازمان زنان هشت مارس در انگلستان نیز از فراخوان دهنده گان این آکسیون اعتراضی بود که به مدت دو ساعت ادامه داشت. اعلامیه سازمان زنان هشت مارس با عنوان «محرومان و ستمدیدگان خوزستانی را برای آب می کشند و کولبران و سوخت بران را بران نان» که در 18 ماه ژوئیه منتشر شده بود در بین تظاهر کننده گان پخش گردید.

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - لندن

25 جولای 2021