گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی زن در آمستردام!

یک بار دیگر «کمیته 8 مارس هلند» متشکل از تشکل ها و سازمان های گوناگون زنان از کشورهای مختلف، که سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) در هلند، یکی از اعضای آن می باشد، روز مبارزات جهانی زنان را برگزار کردند.سه شنبه 8 مارس میدان دام در شهر آمستردام، شاهد گرد آمدن زنان و مردان از ملیت های گوناگون در سنین مختلف بودند. مردم شاهد حمل پلاکاردهایی توسط زنان بودند که بر روی هر یک از آن ها خواسته های زنان، افشای سیستم سرمایه داری - مردسالار به عنوان عامل اصلی ستم بر زن، نقش بسته بود. مطالبات زنان از کشورهای مختلف بازگو کننده این واقعیت است، که ستم بر زن جهانی است!


در ابتدای برنامه در میدان دام قبل از راهپیمایی، پیامی از جانب «کمیته 8 مارس هلند» به مناسبت روز جهانی مبارزات زنان خوانده شد. در این پیام بر سر نقش و جایگاه تاریخی 8 مارس و مبارزات زنان در سطح جهان، موقعیت زنان در شرایط کنونی، افشای سیاست های نظام امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی، علیه جنگ و چگونگی ادامه راه مبارزه علیه ستم بر زن تاکید شد. در فواصل برنامه های هنری هر یک از اعضای این کمیته پیام های خود را ارائه دادند. در پیامی که از جانب ما توسط یکی از فعالین ارائه گردید، برسر موضوع مبارزات زنان در ایران و افغانستان تاکید بیشتری شد.

در این آکسیون مبارزاتی برنامه های هنری متفاوتی اجرا گردید و پایان برنامه در میدان دام با اجرای زیبای ملودی ترانه بلاچائو توسط پسر بچه 5 ساله ایرانی که مورد استقبال زیادی قرار گرفت به پایان رسید.
پس از اتمام برنامه ها، راهپیمایی از میدان دام شروع شد و در مقابل مجسمه «De Dokwerker» کارگر بازانداز در آمستردام، نماد اعتصاب کارگران در فوریه 1941، با دادن شعارهایی که بیان خواسته ها و مطالبات زنان بود با استقبال مردم وموفقیت به پایان رسید.
فعالین و دوستداران سازمان زنان هشت مارس به طور فعال از ابتدای مراسم پرچمی که بر روی آن عکس مبارزات زنان ایران از 8 مارس 1357 تا کنون به چاپ رسیده بود و همچنین پرچمی که بر روی آن شعارهایی که نمایان گر مطالبات زنان بود را در دست داشتند. اعلامیه مرکزی امسال سازمان زنان هشت مارس به مناسبت روز جهانی زن به سه زبان هلندی، انگلیسی و فارسی در بین شرکت کنند گان و مردم رهگذر پخش کردیم و مورد توجه قرار گرفت.