گزارش کوتاه گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ آلمان

عصر دوشنبه ٢۶ سپتامبر تجمعی در اعتراض به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و در حمایت از مبارزات مردم ایران در مرکز شهر برمن، برگزار شد.


 این گردهم آیی از طرف سازمان زنان هشت مارس به همراه برخی از گروه های چپ و رادیکالِ کرد، آلمانی و ایرانی، برنامه ریزی شده بود. حدود 500 نفر از طیف های مختلف در این تظاهرات حضور داشتند و خشم و انزجار خود را با فریاد کردن شعارهای ضد حکومتی ابراز می کردند. این بزرگترین گردهم آیی است که در روزهای اخیر در همین رابطه برگزار شده بود.

تعدادی از زنان و مردان شرکت کننده به نشانۀ همبستگی با زنان ایران، بدون اعلام قبلی، موهای خود را کوتاه کردند.

نمایندگان سازمان ها و نیروهای برگزار کننده، هر یک مواضع خود را در سخنرانی های چند دقیقه ای اعلام کردند.

یکی از فعالان سازمان زنان هشت مارس هم، بیانیه سازمان را با صدایی رسا و پرطنین خواند و همزمان به شکل نمادین روسری ای به آتش کشیده شد که مورد تشویق و استقبال حاضرین قرار گرفت.٢٧ سپتامبر ٢٠٢٢