گزارشی کوتاه از تدارک سومین کنفرانس زنان پایه در تونس!

شنبه ٣ سپتامبر : 

زنان از کشور های مختلف با شور و هیجان از صبح زود راهی مکان برگزاری کنفرانس بودند. زنانی که با تفکرات گوناگون و راه حال های متفاوت، اما متحد بر سر ادامه مبارزه علیه ستم جنسیتی هستند.برنامه با خوش آمد گویی و اعلام برنامه و تقسیم گروه کاری آغاز شد. زنان از کشورهای گوناگون و با پرچم های رنگی و پلاکاردهایی که در دفاع از حقوق زنان را با خود به کنفرانس آورده بودند، وارد سالن برگزاری کنفرانس شدند. فعالین هماهنگ کننده محلی در تونس علاوه بر تدارک این کنفرانس، پرچم بزرگ کنفرانس زنان را نیز تهیه کرده اند. حضور و نقش  زنان جوان در برنامه ریزی و تدارکات این کنفرانس چشم گیر است. قرار است روز یکشنبه ۴ سپتامبر تظاهراتی در خیابان های تونس در دفاع از زنان سراسر جهان علیه خشونت و فرودستی برگزار شود.


گزارش اولیه از یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در تونس

٣ سپتامبر ٢٠٢٢