گزارشی کوتاه از 4 سپتامبر تظاهرات زنان در تونس!


یکشنبه ۴ سپتامبر ۲۰۲۲ زنانی که برای شرکت در سومین کنفرانس زنان پایه از ۳۵ کشور گرد آمده اند، در تظاهراتی در مرکز شهر تونس که از جانب کمیته تدارکات محلی سازماندهی شده بود، شرکت کردند. در این تظاهرات بیش از ۶۰۰ نفر شرکت داشتند.

 پرچم ها و پلاکاردهایی که خواسته ها ی زنان در آن نقش بسته بود توسط زنان حمل می شد. حضور زنان جوان و پرشور در این تظاهرات چشمگیر بود. ما نیز با حمل پرچم عکس های مبارزاتی زنان ایران و پرچم قرمز رنگی که به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی با این خواسته ها: زنان جهان علیه بنیادگرایان مذهبی و سیستم مرد سالار امپریالیستی متحد شوید، رهایی زن، رهایی جامعه است، کنترل بدن من حق من است، نه هیچ مذهبی، نه هیچ دولتی و نه هیچ مردی، شرکت کردیم.

گزارش دوم از یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در تونس

٤ سپتامبر ٢٠٢٢