گزارشی از شرکت در آکسیون اول اکتبر ۲۰۲۲ در برلینطی دوهفتۀ گذشته و به دنبال قتل ژینا امینی به دلیل «بدحجابی»، در حمایت از اعتراضات گسترده مردم مبارز ایران، در شهرهای مختلف جهان، همه روزه تظاهرات و گردهم آیی های اعتراضی گسترده برگزار شده و نفرت و انزجار از کلیت نظام حاکم در ایران و خواست عمومی ستم دیدگان ایران یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رسانده اند.

امروز شنبه نهم مهرماه، برای چندمین بار در شهر برلینِ آلمان تظاهرات بسیار بزرگی در همین رابطه،  با بیش از ۵۰۰۰ شرکت کننده، درمرکز شهر  برگزار شد.

در بخش هایی از ویدیوی بالا، اعلام همبستگی پرشور یکی از زنان افغانستانی، عضو «سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)» را  با مبارزات زنان ایران، در همین تظاهرات شاهد هستیم.