گزارشی از برگزاری روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در لندن!

بار دیگر با زنانی از ملیت های مختلف در روز جهانی مبارزه با خشونت در یکی از خیابان ها لندن گرد آمدیم تا بگوئیم زنان در سراسر جهان هم سرنوشت هستند و برای جهانی مبارزه می کنند که خشونت بر زن از آن رخت بربسته باشد.

در این برنامه علاوه بر عکس تعدادی از زنانی که توسط مردان (همسر یا دوست پسر و یا...) به قتل رسیده بودند به نمایش گذاشته شده بود، هم چنین پرچم ژن ژیان ئازادی، میلیون ها زن بر می خیزند، پرچم سازمان زنان هشت مارس، هرگز فراموش تان نخواهیم کرد همراه با پلاکاردهایی در افشای خشونت های سبعانه به زنان قرار داشت.