گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش انقلابی مردم در ایران

شنبه ٢۶ نوامبر در تظاهراتی که در حمایت از خیزش انقلابی و در افشای قشون کشی جمهوری فاشیست اسلامی به کردستان در میدان ترافالگار لندن برگزار شد، شرکت کردیم. در این تظاهرات علاوه بر شعار هایی به زبان فارسی و انگلیسی هم چون : به نسل کشی کردستان پایان دهید، به نسل کشی بلوچستان پایان دهید، مرگ بر رژیم ضد زن، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، زن زندگی آزادی و.. سخنرانی های کوتاهی هم در افشای جنایات جمهوری اسلامی، آلترناتیو سازی های ارتجاعی و رژیم چنج  انجام پذیرفت.