اکسیون ۱۶ آذر در حمایت و همبستگی با دانشجویان - لندن