گزارشی از شرکت در مراسم های روز جهانی زن در لندن

١- روز چهارشنبه ۸ مارس بنا بر فراخوان "همبستگی با مبارزات مردم ایران" متشکل از فعالین چپ تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز در این تظاهرات شرکت کردند. در طول تظاهرات علاوه بر شعار های ضد رژیم پیام های همبستگی با مبارزات زنان، کارگران و خیزش انقلابی مردم در ایران از جانب نیروها و تشکلات انگلیسی ارائه گردید.

٢- عصر چهارشنبه در میدان ترافالگار تظاهراتی از جانب London Women’s Strike برگزار شد. در این تظاهرات بیش از پانصد نفر شرکت داشتند که بیشترین آنان را زنان جوان تشکیل می داد. فعالین سازمان زنان هشت مارس نیز در این تظاهرات شرکت کردند. این تظاهرات با برنامه ها متنوع از افشاگری در باره سیستم ضد زن و پلیس تجاوز گر در انگلستان، تا رقص زنان آمریکای لاتین، موزیک و شعار همراه بود. سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)- انگستان