گزارشی از تجمعات شنبه و یکشنبه، ١٢و ١٣ در برلین

در اعتراض به دو سال حاکمیت فاشیستی و زنستیزانۀ طالبان و برای بلند کردن صدای زنان افغانستان، زنان و مردان افغانستان، در هفته ای که گذشت در کشورهای مختلف، تجمعات اعتراضی بسیاری برگزار کردند

در همین راستا در برلین:

تصاویر مربوط است به تجمعات شنبه و یکشنبه، ١٢ و ١٣آگوست در دانشگاه زیگموند فروید برلین و تظاهرات پایانی آن مقابل دروازه براندنبورگ و همچنین تظاهرات در روز سه شنبه ١٥آگوست مقابل وزارت خارجه آلمان.

فعالین سازمان زنان هشت مارس هم با حضور، شعارها و سخنرانی های خود در این تظاهرات، ضمن طرح راه کار سرنگونی طالبان، تنها به دست ستمدیدگان و زحمتکشان افغانستان، به عنوان اولین گام در راه رهایی زنان و همه اقشار تحت ستم؛ هر گونه دخیل بستن به درگاه امپریالیست ها که خود طالبان را به قدرت رساندند را خاک پاشیدن در چشم زنان افغانستان دانسته و لابی گران طالبان را افشا کردند.


  سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) - برلین

١٤ آگوست ٢٠٢٣