به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - لندن

شنبه ٢٥ شهریور، فعالین سازمان زنان هشت مارس در لندن تظاهراتی همراه با سایر نیروهای چپ، آزادیخواه و مبارز درمیدان ترافلگار به مناسبت سالگرد قتل دولتی ژینا امینی و آغاز خیزش «زن زندگی آزادی»، بر گزار کردند. در این میدان یک طرف نیروهای آزادیخواه، مبارز و انقلابی قرار داشتند و طرف دیگر لمپن های سلطنت طلب. یک طرف میدان شعار «نه سلطنت، نه رهبری، دمکراسی و برابری» و ده ها شعار در حمایت از مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان و... داده می شد و طرف دیگر شاه الهی ها شعار های ضد زن خود « مرد میهن آبادی» را فریاد می زدند.

رفقای جنبش دمکراتیک زنان ترکیه ازهمراهان همیشگی ما، تلاش کردند در پخش وسیع اعلامیه به زبان فارسی و انگلیسی در میان مردم و صحبت با آنان درمورد خیزش ژینا و دستاوردهای آن سهم بگیرند. تلاش کردیم نقش و جایگاه مبارزات زنان علیه حجاب اجباری  در پیشروی جنبش انقلابی را توضیح دهیم و بر این حقیقت انگشت گذاریم که بدون نقش پیشتاز زنان در مبارزه، خیزش ژینا نمی توانست این چنین امید به تغییر کهنه و آفریدن نو را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان ایجاد کند.


سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان) – لندن

١٧سپتامبر ٢٠٢٣