گزارشی از تظاهرات 11 نوامبر در لندن

روز ١١ نوامبر ٢٠٢٣، لندن شاهد حضور میلیونی مردم علیه نسل کشی فلسطینی ها توسط دولت نژاد پرست و فاشیست اسرائیل بود. صف فشرده ای از مردم با سنین مختلف، ملیت های گوناگون و با تفکرات متفاوت  در این تظاهرات شرکت داشتند و شعار هایی هم چون:  به نسل کشی  پایان دهید! دولت اسرائیل، دولت تروریستی است! ما هم فلسطینی هستیم! آزادی فلسطین و... را بطور رسا فریاد می زدند.

آن چه که کاملا روشن است امپریالیسم انگلستان هم چون دیگر قدرت های امپریالیستی اروپا و آمریکا حامی صهیونیست در نسل کشی از فلسطینی ها هستند و مخالف تظاهرات مردم در حمایت از فلسطین.

فعالین سازمان زنان هشت مارس با پرچم و پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود: اگر فلسطین آزاد نباشد هیج کس نیست در این تظاهرات شرکت داشتند. بسیاری از مردم از پیامی که برروی پلاکارد های ما نوشته شده بود با گرفتن عکس و نشان دادن علامت پیروزی از آن استقبال کردند. 

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) – لندن

١١ نوامبر ٢٠٢٣