گزارش تصویری از تظاهرات بزرگ ۸ مارس ٢٠٢۴

روز همبستگی جهانی زنان،

در میدان دام آمستردام