متن بیانیه جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج در محکومیت قتل سرگل حبیبی و قتلهای ناموسی

هشت مارس: خشونت بر زنان، قتل ناموسی و زن کشی درایران ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است. مبارزات متشکل زنان حول مطالبات خود، امری است عاجل و ضروری که می تواند در روند تکاملی اش به رشد آگاهی و مورد ضرب قرار دادن ریشه های هر گونه  ستم و نابرابری خدمت کند.

متن بیانیه جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج در محکومیت قتل سرگل حبیبی و قتلهای ناموسی

December 20, 2020

https://telegra.ph/file/d00c1b9d87a989d69881a.jpgما فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن قتل سرگل حبیبی و پدیدە قتلهای ناموسی خواهان تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان هستیم.

زن ناموس مرد نیست! قانون باید حقوق برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد!

برای ریشەکن کردن قتلهای ناموسی، باید با ارادە تودە مردم و ازجملە زنان بتوانیم در کنار تغییر قانون در مقابل فرهنگ ضد زن و فرهنگ عقبماندە مردسالاری هم مقاومت اجتماعی ایجاد کنیم کە پدیدە زشت و شنیع زن کشی و قتلهای ناموسی را بە زبالە دان تاریخ بریزیم.

ما از همە سازمانها سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند میخواهیم برای تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە عقبماندە فرهنگ ضد زن و مردسالاری با ما همصدا و با هم برای مجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بمیدان بیایند!

جمعی ازفعالین حقوق زن سنندج

٢٨ آذر ۹۹