جنایتکاران زن ستیز جمهوری اسلامی مهسای مان را به قتل رساندند!


رژیم ضد زن مهسا امینی را به خاطر حجاب به قتل رساند!

رژیم ضد زن جمهوری اسلامی، گشتی از یک مشت جنایتکار در کوچه و خیابان به جان زنانی انداخته که حاضر نبوده و نیستند به حجاب اجباری و به قوانین ضد زن گردن گذارند. این جنایتکاران برای عمق نیافتن شکست ایدئولوژیکی که زنان با سر نکردن حجاب و مقابله با نظام حاکم در طول چهل و سه گذشته به ویژه از دی ۹۶به آنان داده اند، به هر جنایتی دست می زنند.

در همین دوره اخیر، مهسا را تحت نام بد حجابی به قتل  رسانند، سپیده رشنو را به خاطر مخالف بودن با حجاب اجباری با صورت و چشمانی کبود و ورم کرده به پای اعتراف اجباری کشاندند، زنان مخالف حجاب اجباری را در زندان های مخوف به اسارت گرفته اند و.... تا بتوانند فرودستی زنان که یکی از پایه های اصلی نظام لرزان و رو به مرگ شان را تشکیل می دهد، نجات دهند!

دولت دینی سرمایه داری جمهوری اسلامی در طی چهل و سه سال گذشته خشونتی سبعانه  را در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر زنان تحمیل کرده است. حال با شرایط کنونی و از دست دادن مشروعیت در نزد توده ها که زنان با مبارزه و مقاومت علیه حجاب اجباری و سایر عرصه های ستم جنسیتی نقش مهمی در آن داشتند، می خواهد زنان را  به خاطر سرپیچی کردن از کدهای زن ستیزانه به قتل برساند و این گونه انتقام خود را از آنان بگیرد.

جنایت رژیم در قتل عمد مهسا امینی چنان خشمی را در میان مردم برانگیخته است که سران جنایتکار جمهوری اسلامی را به هراس انداخته است و رئیسی، رئیس جلادها دستور «تحقیق» داده است!!!

غم و خشم از دست دادن مهسا را باید در مبارزه و گسترش آن در خدمت به سرنگونی رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی قرار دهیم و پایه های جامعه انقلابی را بسازیم که آغازی برای پایان دادن به هر شکل از ستم جنسیتی باشد. این گونه می توانیم درس عبرتی به همه زن ستیزان سرمایه دار حاکم بر جهان بدهیم.

ما جنایت هولناک و تکان دهنده قتل مهسا امینی را هرگز

نمیخشیم و فراموش نمیکنیم!

۲۵ شهریور  ۱۴۰۱/ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲

از فیس بوک سازمان زنان هشت مارس