احمد پوری

آذر جزء معدود انسانهایی بود که به معنی واقعی کلمه با آرمانهایش زیست و مثل خیلی ها با آرمانهایش تجارت نکرد. زنی پیشرو در میدان عمل و اندیشه، کسی که در عین وفادرای به سازمان اش می توانست فراتر از چهارچوب منافع سازمانی اش فکر و عمل کند. فقدان او ضایعه ای جبران ناپذیر برای جنبش مترقی، عدالتخواه و سوسیالیستی زنان است. در نهایت تاسف ما دوزخیان زمین در مرحله ای از تاریخ بسر می بریم که این گونه انسانها در دوران حیاتشان آنچنان که شایسته آنها ست نه شناخته می شوند و نه حمایت سیاسی و اجتماعی لازم را از جامعه دریافت می کنند. به امید روزی که زندگی و تجارب آذرها شمع روشنی بخش شبهای تاریک مبارزات زنان و مردان جامعه برای رسیدن به آزادی، دمکراسی واقعی و سوسیالیزم باشد و نام آذر ها آذری برخرمن جهل و جنایت و استثمار باشد.