دوستان، رفقا

از دست دادن همراهان، بسیار سنگین و تاسف بار است. متاسفانه رفیقمان آذر هم ار میان ما رفت.

یادش گرامی و آرمانش، آزادی و نبود هرگونه تبعیض، پایدار و پررهرو باشد.

فیروزه راد