از آزمون تا اسطوره

به یاد همرزمم، آذردرخشان

درخشان اخگر من            تو بودی راهنما و رهبر من

سخن از زندگی و پیکارانقلابی زنی است که جان گداخته عشقش را و خرد رهگشایش را در آزمونی بزرگ قرار داد و سرانجام از آن آزمون بزرگ انقلابی جان را مایه گذاشت.

شخصیتی که کار و پیکارش برای مردم ستمکش برضد جنایتکاران برون مرزی، یعنی امپریالیست ها و خائنین و مزدوران درون مرزی آنان، یعنی جمهوری اسلامی ایران بود. اوهمه جا پاسدار حقیقتی بود که جان مایه دردهایش را میساخت.

آذر از تبار ماندگاران عشق و پیکار و مبارز نستوه به حساب میرود. عشق و مبارزه را آموخته بود و قدرعاشقی میدانست و آگاه بود که فرجام مبارزه اش جسما" فنا شدن است ولی افکار و نوشتار او برای همیشه زنده بوده و راهنمایی برای ستم دیده گان جهان به خصوص زنان می باشد.

وی در راه مبارزه پیشرو و وارسته، آشتی ناپذیر و با اراده و مصمم راهی انقلابی را برگزیده و به شکل سازمانی به پیش می رفت. او برعلاوه کارنوشتاریش، زن عمل و مبارزه بود. او شخصیتی از تبار آزادگان به حساب میرفت. او سر در راه آرمانی داشت والا و رهایی دهنده. او آماده بود که در هر لحظه ای که میهنش و مردمش قربانی می خواست، پای به میدان گذاشته از همه چیز بگذرد و به حق چنین کرد. او عاشق و شیفته آزادی مردم و آزادی کشور و جهان بود. بدون داشتن کوچکترین اندیشه ای و احساس برتربینی قومی به مبارزات مردمش افتخار میکرد. برگرد انجمش همه مبارزین پیر و جوان جمع بودند تا در راه به سر رساندن اهداف انقلابی و انسانی که همان آزادی و دفاع از مردم ستمکش بود، می رزمید. این زن کمونیست مقاوم و ایستاده را سیلاب حوادث، توطئه ها، و خیانت های دشمن هرگز تضعیف نکرد. هرماه و هر سالی که میگذشت به محبوبیتش و جدیتش در کار مبارزاتی و آرمانش در میان مردمش و به خصوص زنان افزوده میگردید.

رفقا و همرزمانش از جاذبه شخصی او، صداقت و آرمان و نفوذ وی دربین توده ها، همواره حکایت ها، نوشتارها و بیانات پربهایی داشته ودارند. و سرانجام این زن شجاع، این انقلابی بیدار و پرتلاش هنگامیکه درپی برچیدن سنگرهای سیاه ظلمت پرستان، داخلی و جهانی، در پیکاردائمی قرارداشت، متأسفانه در اثر مریضی سرطان در 26 ماه مه چشم ازجهان فروبست.

یاد و خاطره این عقاب بلند پرواز و این زن انقلابی را گرامی داشته و آن را در سینه و خاطره ها جاودانه می سازیم و راهش را تا به سر منزل مقصود ادامه میدهیم.

طاهره شمس

عضو سازمان زنان 8 مارس( ایران - افغانستان)