دوستان گرامی

درود بر شما

در این سالها، وانفسای نفسگیری برهمه یاران و همراهان و همفریادهامان در مبارزه برای آزادی و برابری انسان، آوار شده و می شود هنوز. اما اندوهبارتر پرکشیدن یاری از میان ما بوده است چه گاهان بر دار شدن یاران سربدارمان و چه از این دست که آذرمان از میان ما رفت. و ما با همه کمر شکن بودنِ داغهایی که بر دل داشته و داریم با سخت سرانگی هماره مان بر درستی راه و خواست و آرمانهایمان پا کوبیدیم و همین فریادها و مبارزه پیگیرانه مرگ را حقیرتر از آن کرده است که باور کنیم یارمان را از ما گرفته است. تا زمانیکه حتی یک صدا از ما در کارزار مبارزه برای آزادی و برابری هست، همه یاران سربدار و همراهان و همفریادهایمان زنده اند و مرگشان را باور نیست مگر آنکه از تب وهن دق[1] کرده باشند کسانی که بباورانند و بباورند که نیستند اینان. باری، آذر در هر فریاد و مبارزه و حق خواهی ما حضور دارد و با ما نفس می کشد.

پاسداشت آذرهایمان را با ادامه راه وُ آرمانهایشان عینیت دهیم.

با مهر و احترام

گیل آوایی

نهم خرداد 1391/29مه2012