مرگ تلخ ترین واقعیت است. مرگ انسان های مبارز در راه نابودی ستم و نابرابری طبقاتی تلخ تر است.

با نظرات آذر در کارزار زنان آشنا شدم، از همان ابتدا با پلتفرمی که تهیه کرده بودند اختلاف نظر داشتم، متاسفانه بیش از یک ماه نشد که از کارزار جدا شدم، اما در همان یکماه خبر تلخ بیماری او را شنیدم و بسیار متاسف!

در گذشت آذر درخشان را به اعضای خانواده اش، رفقا و دوستان نزدیکش از صمیم قلب تسلیت می گویم.

مرگ انسانهای مبارز تلخ تر است! اما چه شیرین است مرگ سرمایه داری جهانی با تمام ابراز ظلم و ستم استثمارش و تمام زالوهای قلدرش که روز و شب شیره جان کودک و زن و مرد را در جای جای جهان می مکند...!

صبا راهی