به ياد زن آزاده و کمونيست٬ آذر درخشان

خبر تلخ درگذشت آذر را در ايتاليا شنيدم. او زنی آزاده بود که در مقابل حکومت فاشيست اسلامی و جناح های رنگارنگ و متعدد و مدافعين خجول و آشکار اين حکومت ايستاد و همواره از آزادی و حقوق انسانی و از حقوق و حرمت زنان دفاع کرد.

آذر درخشان را در کنفرانسهايی بين المللی ملاقات کرده بودم٬ و با وجود اينکه ما اختلاف نظراتی باهم داشتيم٬ ولی در يک نقطه مشترک بوديم٬ حکومت اسلامی دون شان بشر است و بايد برود.

از چنين انسانهايی که در تمام عمر برای دفاع از حقوق انسانی و بر عليه يک حکومت فاشيست و ديکتاتور مبارزه کرده و کوتاه نيامدند٬ بايد با تمام قوا دفاع کرد. ادای احترام به آذر درخشان و حضور در مراسمی که از سوی سازمان زنان هشت مارس برای وداع با آذر درخشان سازمان يافته٬ بايد اين مراسم را به يک گردهمايی بزرگ همه آزاديخواهان و مدافعين حقوق زنان تبديل کند. يک گردهمايی عليه حکومت اسلامی و در گراميداشت ياد زنی آزاده که تا آخرين لحظات زندگيش عليه اين حکومت ايستاد و مبارزه کرد.

من بنوبه خودم از همه فعالين مدافع حقوق انسانی و مدافعين حقوق زنان دعوت ميکنم که در اين مراسم حضور بهم برسانند. ما بايد نشان دهيم که به فعاليتهای ارزنده يک زن کمونيست و انقلابی در دفاع از حرمت زنان و در مقابله با يک حکومت جنايتکار و فاشيست اسلامی٬ احترام ميگذاريم و با آرمانهای اين کمونيست انقلابی تجديد عهد ميکنيم که تا سرنگون کردن اين حکومت ضد زن و ضد انسان از پای ننشينيم.

گرامی باد ياد آذر درخشان

مرگ بر حکومت اسلامی

مينا احدی

کلن ۱ ژوئن ۲۰۱۲"