آذر درخشان را از دست دادیم.

سحرگاه روز شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱ (۲۶ مه ۲۰۱۲) آذر درخشان ازکادرهای "حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست)" و همچنین ازبنيانگذاران "سازمان زنان ۸ مارس"، پس از سالها مقاومت در برابر بيماریسرطان در بيمارستانی در شهر پاريس درگذشت. بیشک درگذشتن هر مبارز به سود سرمایهجهانی و دشمنان تودههای ستمدیده جهان است و از این رو از دست دادن آذر درخشان نیزچون محروم شدن از هر مبارز دیگر ضربهای به مبارزه بوده و دردآور و اسفناک میباشد.

از دستدادن او را به تمامی مبارزان و به ویژه به افراد خانواده، رفقا، همرزمان، یاران ودوستان او تسلیت گفته و خواهان آن هستم که بتوانند این بار اندوه را تحمل نمایند.

نادر ثانی

استکهلم،چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۱