آذر عزیز با تو وداع نخواهیم کرد

آذر عزيز تو با ما خواهی بود......

برای تو مينويسيم که رفتنت را باور نداريم.غمی در قلبمان و در اعماق وجودمان رخنه کرده فرياد ميکشد و گلويمان را می فشارد و سنگينی اش را احساس می كنيم، اما ياد و خاطره و تلاشها و آرمان هايت هميشه با ما خواهد ماند.

تو نيز مرگ را سرود زندگی كردی و به ابعاد مبارزه افزودي. تو چگونه زيستن را معنی كردی.

عليرغم مبارزه زيبايت قلب تو از طپش ايستاد،  اما آرزوهای زيبايی كه آن قلب برايش می تپيد ادامه خواهند يافت. آرزوی نابودی ظالمان عصر و فنای حاكمين منفور. آرزوی ساختن دنيايی نو، كه هميشه برای آن آماده مبارزه بودی و در تلاش بودی تا آنرا زلال و شفاف، و به صراحت كلامت تصوير كني. دنيای نويی كه در آن به هيچ زنی و هيچ كسی ستم نشود و هيچ فردی نتواند كار ديگران را بزور و يا فريبكارانه غصب كند.

رفيق آذر تو با ما خواهی بود. ميراث برجای مانده از تو، تلاش و استقامتت، در لحظه لحظه های مسير مبارزاتيمان به ما جان خواهد بخشيد و راهگشايمان خواهد بود.

تو با ما خواهی بود. آتش نگاهت و نيرويت از درون ما و از درون دختران و زنان جوانی زبانه خواهد كشيد كه پرچم ”سوزاندن ريشه ستم“ را  برافراشته اند.

ما وجود ترا احساس خواهيم كرد چرا که تو جزئی از وجود معترض ما در سرتاسر جهان برای نابودی دنيای كهنه و بنای جهانی نوين خواهی بود.

هميشه در قلب ما زنده هستی

 

جمعی از ياران تو در لندن

می 2012