اطلاعيه هسته اقليت در رابطه با درگذشت آذر درخشان

گرامی باد ياد و خاطره آذر درخشان

سحر گاه روز شنبه ۶ خرداد برابر با ۲۶ ماه مه ۲۰۱۲، قلب پر تلاش آذر درخشان ، کمونيست و فعال جنبش رهايی زن، پس از۱۱ سال مبارزه با بيماری سرطان از حرکت باز ايستاد. آذر درخشان فرزند کار و زحمت و فعال عرصه های اجتماعی، در تمام دوران زندگی مشقت بارش لحظه ای از تلاش و مبارزه برای رهايی کارگران و زحمتکشان باز نايستاد و تمام وقت، نيروی خود را در اينراه صرف کرد. ستم جنسی به مثابه يک ستم مضاعف او را برآن داشت که مبارزه با نابرابريهای اجتماعی را با مبارزه عليه نابرابری جنسی پيوند زند. آذر اما به سبب روح جستجوگر و طغيانگرش بعنوان يک زن، عرصه نابرابری جنسی را نيازمند توجه وتمرکز نيروی بيشتر ميدانست . او در اين عرصه دارای ديد باز و روشنی بود وهمواره تاکيد ميکرد : يک فعال زن کمونيست بايد تلاش کند صف مستقل خود را از گرايشات راست و بورژوا در جنبش متمايزکرده و نيروی خود را برای متشکل کردن زنان کارگر و زحمتکش و طبقات فرودست در جامعه صرف کند. او در اين راه همواره برسازماندهی وتشکل يابی زنان چپ و سوسياليست تاکيد نمود و بحق زحمات زيادی کشيد. به جرات ميتوان گفت آذردرخشان به کل جنبش سوسياليستی زنان تعلق داشت.

ما تاسف عميق خود را نسبت به فقدان اين کادر زحمتکش جنبش رهايی زن و فعال کمونيست اعلام داشته و همدردی خود را با اعضای خانواده، دوستان ، رفقای هم رزمش و تمامی کوشندگان راه آزادی و سوسياليسم ابراز ميداريم.

هسته اقليت

يازدهم خرداد ماه برابر با ۳۱ ماه می ۲۰۱۲